Nowa strona 2

Nowa strona 2

Z ostatniej chwili: >>

*** Od 01 wrzenia 2008 r kolenym dyrektorem miejscowego Liceum zosta Jan Nowak- emerytowany nauczyciel biologi***

 
Liczba odwiedzin: >  
 

04.02.2009
Monografia szkoły w Grabowcu stanowi istotną część historii tego regionu. Warto przeczytać i zastanowić się nad rolą szkolnictwa na naszym terenie. Mimo biedy, różnorodności narodowej i burz historii ważnym elementem życia była oświata. Nasi przodkowie dbali o to, aby w Grabowcu można byłoby się uczyć. • Czytelnik z łatwo ci wyobrazi sobie uczni w z XIX wieku, jednego, mądrego nauczyciela i siedemdziesięciu uczni w, drewniany budynek, nauk w j języku obcym, oceniane postępy w umiejętnościach. Wiek XX przed wojną i nauk po wojnie znajdzie w kolejnych rozdziałach. Może odszuka dziadka w, rodzic w czy kolegów z klasy, może dopisze znane sobie fakty.
Na kolejne fragmenty trzeba troszeczkę poczekać . - Henryk Kulik


Historia Grabowca Monografia Zespo u Szk im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 1811-31.03.2008 Wojciech Kulik, Renata Kulik, Henryk Kulik - Tom I, lata 1811-1967 >>>

- "Dlaczego powsta a ksiżka? Dlaczego powsta a ta ksi ka? Odpowied nasunie si sama, gdy tylko zaczniemy si zastanawia , co jest wa ne w yciu? Bardzo wa ne w yciu jest zachowanie pami ci o ludziach, wydarzeniach nie tylko dla nast pnych pokole , ale r wnie dla siebie. Pami jest ulotna, z biegiem czasu blednie a zostaje stracona na zawsze w chwili mierci. Warto wcze niej przekaza j innej osobie. Pami kartkowa jest troch trwalsza, cho te nietrwa a. Kartki kn lub niszczy je po ar. Ka dy cz owiek mia , ma lub b dzie mia nauczyciela; dobrego, kochanego lub takiego, kt rego nie chce pami ta . Zazwyczaj pami tamy tych nauczycieli, kt rzy wymagali od nas wi cej, narzekali my na nich z powodu klas wek, stosu s wek do nauczenia, itp. Mam nadziej , e najp niej za 15 lat kto inny napisze kolejne rozdzia y tej ksi ki, uzupe ni b d poprawi istniej ce. Czerwiec 2002" Renata i Henryk Kulikowie

List Stanis awa Senkowskiego z propozycj zmiany patrona naszego Zespo u Szk >>>
 

III Zjazd Absolwent w LO w Grabowcu - to ju historia -  >>>PROGRAM ZJAZDU

9:30 - 10:45 Rejestracja uczestnik w zjazdu, wr czenie monografii szko y i identyfikator w;
11:00 - 12:30 Uroczysta Msza wi ta w intencji nauczycieli i wychowank w szko y w miejscowym ko ciele odprawiana przez ksi y Absolwent w;
13:00 - 14:30 Uroczysto oficjalna zjazdu w nowej hali sportowej;
15:30 - 17:00 Spotkania kole e skie rocznik w maturalnych w salach lekcyjnych oraz zwiedzanie szko y;
17:00 - 20:00 Czas wolny
20:00 - 6:00 Biesiada bezalkoholowa w sali gimnastycznej i zabawa taneczna w nowej hali sportowej.

Nowa strona 2

marzec 2007 r. - Projekt i wykonanie - Tadeusz Halicki - e-mail: thalicki@poczta.onet.pl

l>