Nawigacja
REZERWAT WYGON GRABOWIECKI

 


 

Foto. Tadeusz Halicki. Rezerwat susła perełkowanego - Wygon Grabowiecki 


 

 

SUSEŁ PEREŁKOWANY (SPERMOPHILUS SUSLICUS GÜLD.) BIOLOGIA GATUNKU, STAN POLSKIEJ POPULACJI PRZYCZYNY WYMIERANIA I OCHRONA GATUNKU - pobierz-prezentacja w PowerPoint >> 42,7MB 

 


 

 

Na terenie gminy stwierdzono występowanie następujących gatunków fauny: 


suseł perełkowany -   na południe od miejscowości Grabowiec Góra, objęty ochroną  rezerwatową „Wygon Grabowiecki” - zmniejsza się liczebność sła w związku z zarastaniem terenu przez samosiewy drzew i krzewów oraz zarastanie bujną roślinnością trawiastą spowodowane zmniejszeniem intensywności wypasu bydła w części środkowej i południowej rezerwatu. Groźnym zjawiskiem jest istnienie „dzikiego wysypiska” w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu.

 Grabowczyk - miejsce reintrodukcji susła
W obrębie regionalnego korytarza dla fauny i flory łąkowej i wodno -  błotnej Dolina Wolicy:
- potrzeszcz - Grabowczyk
- pokląskwa - Skomorochy Duże
- łyska - Rogów 
- błotniak stawowy - obok Wolicy Uchańskiej
brzegówka - kolonia w skarpie przy drodze z Szelatyna do Grabowca
chrząszcz z rodziny ryjkowców - licznie występują w okolicach Wolicy Uchańskiej i Grabowca na murawach kserotermicznych.
Większa część gminy została zaliczona do obszarów o wysokich walorach faunistycznych, z wyjątkiem niewielkich skrawków w części SE i NW gminy, jak również do krajowego węzła ekologicznego K-22 w sieci PL-ECONET.

 
Węzeł ten obejmuje cenniejsze obszary występowania unikalnej fauny i flory kserotermicznej, a w szczególności rezerwaty chroniące susła perełkowanego [„Gliniska” w gminie Uchanie (w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Grabowiec), „Popówka” w północnej części gminy Miączyn, „Wygon Grabowiecki”] oraz ciągi siedlisk kserotermicznych w postaci korytarzy ekologicznych.

 

 

Rezerwat „Wygon Grabowiecki” został uznany za węzeł ekologiczny   w systemie CORIN.   
(Na podstawie Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec)
(Zdjęcia - Tadeusz Halicki)

 


 

 

Wygon Grabowiecki PLH060027 lubelskie chełmsko-zamojski Grabowiec 8.4 Dolina Wolicy PLH060058 lubelskie chełmsko-zamojski Grabowiec, Miączyn, Skierbieszów 938.3 Rogów PLH060062 lubelskie chełmsko-zamojski Grabowiec


Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 Dane multimedialne: >>


 

ZARZĄDZENIEMINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA


z dnia 11 grudnia 1995 r.w sprawie uznania za rezerwat przyrody.(M.P. z dnia 23 stycznia 1996 r.)Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wygon Grabowiecki" obszar pastwisk i drogi gruntowej, o powierzchni 6,38 ha, położony w gminie Grabowiec w województwie zamojskim.

 
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska susła perełkowanego.

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych gminy Grabowiec, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Grabowiec Góra jako działki nr 2519/1, 2520, 2612, 2613, 3024, 3025.

§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:
1) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,2) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,3) wydobywania skał i minerałów,4) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,5) zakłócania ciszy,6) palenia ognisk,7) stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej i zadrzewieniowej,8) zmiany stosunków wodnych,9) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków i tablic oznaczających przebieg granicy państwowej oraz pasa drogi granicznej, znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,10) ruchu pojazdów poza drogą publiczną, z wyjątkiem pojazdów służb ochrony przyrody oraz Straży Granicznej.2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:1) osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości wchodzących w skład rezerwatu przyrody, w zakresie wykonywania przez nich prawa własności zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,2) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody,3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z ochroną granicy państwowej, bezpieczeństwem publicznym i z ochroną przeciwpożarową,4) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa,5) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Zamojski.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.