Nawigacja
SIEDEM WIEKÓW GRABOWCA - ANEKS - KOMENTARZ WYDAWCY

 

SPIS TREŚCI:

- Tytułowa, Wstęp
Rozdziały:
 
- I Najdawniejszy Grabowiec (1268-1447)

- II Dzieje miasta na przełomie wieków (1447 –1650)
- III Grabowiec u schyłku dawnej Rzeczypospolitej
- IV Miasto rządowe w zaborze austriackim (1772-1809)
- V Miasto prywatne w Księstwie Warszawskim (1809-1814)
- VI Zamiana miasta Grabowca na osadę (1815-1918)
- VII Międzywojenne dzieje Grabowca (1918-1939)
- VIII (W latach II wojny i okupacji (1939-1944)
- IX Grabowiec w Polsce Ludowej (1944-1989)
- X Zakończenie

- Aneks - Komentarz wydawcy
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.I
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.II
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.III
- Kadencje burmistrzów grabowieckich (1643-1829)
- Mieszkańcy polegli w latach 1944-1946
- Bibliografia
- Spis ilustracji


 ANEKS - KOMENTARZ WYDAWCY


Niniejszy wybór (21) źródeł do dziejów miasta Grabowca obejmuje głównie okres od chwili przeniesienia go w roku 1447 na prawo magdeburskie (miejskie) do zamiany miasta na osadę w 1869 r. Większość dokumentów znajduje się obecnie w zasobach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, pozostałe w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
Na uwagę zasługuje zachowany zespół akt miasta Grabowca oraz księgi miejskie. Określają one podstawy ustroju Grabowca, prawa i zależności od władzy królewskiej lub właściciela miasta, organizację wewnętrzną władz miejskich, prawa i obowiązki obywateli. W księgach tych występują również, m. in.: sprawy sądowe karne, zapisy dotyczące wy borów do władz miejskich, transaltcji handlowych. Na ich podstawie można odtworzyć obraz życia miasta, ukazać obyczaje, zamożność i kul turę jego mieszkańców.
Dobierając dokumenty kierowano się potrzebą ukazania cech charakterystycznych Grabowca i istotnych dla miasta etapów rozwoju.
OBJAŚNIENIA NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW
AGAD — Archiwum Główne Akt Dawnych
AGZ — Akta Grodzkie i Ziemskie
AKL — Archiwum Kurii Lubelskiej
ASK — Archiwum Skarbu Koronnego
GWL — Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie
Jego KM, JKM — Jego Królewska Mość
JM, JMść — Jego Mość
JW — Jaśnie Wielmożny
KgG — Księgi Grodzkie Grabowieckie
KgH _ Księga Grodzka Horodelska
KRSW — Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych
KRSWDiOP — Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego
KWL — Komisja Województwa Lubelskiego
RGL — Rząd Gubernialny Lubelski
rb. — rubel
rkps. — rękopis
WAPL — Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie
WJX — Wielebny Jegomość Ksiądz