VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu

 

Obrady Zjazdu otworzył Prezes Zarządu druh Krzysztof Kostrubiec. Następnie wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu druhów: Krzysztofa Kostrubca i Mirosława Bednarczyka.

Przyjęto porządek i regulamin obrad oraz wybrano komisje zjazdowe:

Komisja mandatowa (Henryk Smoła, Emil Jabłoński, Krzysztof Tatys), Komisja wyborcza (Piotr Karczmarczyk, Łukasz Moskwa, Mieczysław Adamczuk);

Komisja Uchwał i Wniosków (Andrzej Gruszka, Wiesław Billewicz, Ryszard Łącz);

Komisja skrutacyjna (Adam Skóra, Paweł Bodziacki, Marcin Boczkowski).

 

Ustępujący Prezes Zarządu druh Krzysztof Kostrubiec zdał sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie pięciu lat kadencji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, druh Wiesław Billewicz odczytał sprawozdanie z działalności Komisji i wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zjazd jako najwyższa forma władzy zarządzająco-wykonawczej Oddziału po wysłuchaniu informacji i sprawozdań - zaakceptował działalność Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w latach 2011-2015 i udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 
W dyskusji zabrali głos delegaci oraz zaproszeni goście. Pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, druh Kazimierz Mielnicki, następnie bryg. Tomasz Burcon – przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Za współpracę dziękował ustępujący komendant gminny -  druh Bogusław Greniuk. 

O roli strażaków i ich chwalenbej roli mówił płk w stanie spoczynku Mieczysław Skiba oraz członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP, druh Ryszard Stanibuła. W głosowaniu jawnym dokonano wyboru członków Zarządu. Zjazd zatwierdził poniższy skład Zarządu Oddziału Gminnego. Na pierwszym posiedzenie nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:


Prezes - Wiesław Tryniecki,Wiceprezes - Krzysztof Kostrubiec,

Wiceprezes - Krzysztof Tatys,

Komendant Gminny - Mirosław Bednarczyk,

Sekretarz - Artur Bobczuk,

Skarbnik - Wiesław Billewicz,

Członek prezydium - Mieczysław Adamczuk,

Członek zarządu - Piotr Boczkowski,

Członek zarządu - Władysław Buczak,

Członek zarządu - Mirosław Gąska,

Członek zarządu - Bogusław Greniuk,

Członek zarządu - Andrzej Gruszka,

Członek zarządu - Emil Jabłoński,

Członek zarządu - Marek Jaroszyński,

Członek zarządu - Włodzimierz Juszczak,

Członek zarządu - Marian Krajewski,

Członek zarządu - Tadeusz Lachowski,

Członek zarządu - Łukasz Moskwa,

Członek zarządu - Michał Radelczuk,

Członek zarządu - Ryszard Stanibuła.


Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Zamościu: druh Ryszard Stanibuła i druh Wiesław Tryniecki. 

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Zamościu -  druh Krzysztof Kostrubiec.
Zjazd dokonał również wyboru, spośród obecnych delegatów przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowcu, która ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący - Bartosz Popek,

Wiceprzewodniczący - Edward Sołopa,

Sekretarz - Krzysztof Wójciuk.


Delegaci podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego na lata 2016-2021. oraz uchwałę w sprawie nadania druhowi Bogusławowi Greniukowi - tytułu Honorowego Komendanta Gminnego.
Wójt Gminy Grabowiec Waldemar Greniuk wręczył dyplomy uznania członkom ustępującego Zarządu za osobiste zaangażowanie i wkład pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz kultywowanie tradycji dorobku ochotniczych straży pożarnych. Wyróżnieni zostali: Mirosław Gąska, Bogusław Greniuk, Tadeusz Halicki, Piotr Karczmarczyk, Krzysztof Kostrubiec, Piotr Popek, Edward Sołopa, Wiesław Tryniecki, Krzysztof Wójciuk, Stanisław Zarek.


Na tym zakończono obrady VIII Zjazdu Oddzału Gminnego OSP RP w Grabowcu.

Na podstawie informacji z http://zapomnianadolina.pl/strona/

 

FOTOREPORTAŻ >> ALBUM GOOGLE

 

Sprawozdanie  Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grabowcu

na Zjazd Oddziału Gminnego w dniu 15 czerwca 2016 roku - plik pdf >>