Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec na lata 2016-2020

 

Obowiązek sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wdrożenia zadań wskazanych w Planie wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego, który został przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Opracowanie i realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Grabowiec jest wpisana w klimatyczną oraz energetyczną politykę Polski i związana jest z Założeniami Narodowego  Programu  Rozwoju  Gospodarki  Niskoemisyjnej  przyjętego  przez  Radę Ministrów  16  sierpnia  2011  r.  

Dokument  pozwoli  również  na  spełnienie  obowiązków nałożonych  na jednostki  sektora  publicznego  w zakresie  efektywności energetycznej, wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831). 

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie kluczowym dokumentem, który pozwoli na skuteczne ubieganie się o przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  1.1 Cel opracowania Celem  głównym  niniejszego opracowania  jest  poprawa  środowiska  naturalnego w  granicach administracyjnych Gminy Grabowiec, a także wzrost jego jakości na szczeblu ponadlokalnym.  Dokument  ma  za  zadnie  ukierunkowanie polityki  zrównoważonego zarządzenia  energią  na rzecz  poprawy bezpieczeństwa  ekologicznego  i  energetycznego Gminy Grabowiec. Cel  główny  Planu  zostanie  osiągnięty  poprzez  realizację celów  szczegółowych, bezpośrednio  powiązanych  z  wytycznymi przedstawionymi  w  pakiecie  klimatyczno-energetycznym, przyjętym w grudniu 2008 r. przez Parlament Europejski. Polska, jako kraj członkowski UE zobowiązała się osiągnąć następujące cele szczegółowe, tj.:  

- zmniejszenie  emisji  gazów  cieplarnianych  o  20%  w  2020  r.  w  stosunku  do 1990 r., 

-  zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 15%, ?  zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 r."

Plan - plik pdf >>