UWAGA BEZROBOTNI. Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków  od 15 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:   do 15 marca 2017r.

 Wysokość kwoty do rozdysponowania w ramach ogłoszonego naboru: 

1 320 000 zł* w tym 600 000 zł - Fundusz Pracy (maksymalna kwota dofinansowania 20 000zł)

720 000 zł - Europejski Fundusz Społeczny (maksymalna kwota dofinansowania 24 000zł)    

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w godzinach urzędowania (pok. Nr 28) W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.   

 Tryb rozpatrywania wniosków:    

Wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym na zasadach ustalonych w Kryteriach w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. * kwota może ulec zmianie 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Złożone wnioski wyłonione do realizacji w drodze konkursu finansowane będą z dwóch źródeł: 

1) z Funduszu Pracy /30 wniosków/ - wszystkie osoby bezrobotne, 

2) z Europejskiego Funduszu Społecznego /30 wniosków/ - osoby bezrobotne w wieku do 29 lat, które spełniają łącznie 3 warunki:- nie pracują,- nie kształcą się w trybie stacjonarnym,- w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

Wnioski współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO WER 2014-2020. 

W przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia przystąpienie do projektu powinno nastąpić w okresie 4 miesięcy od ostatniej rejestracji w Urzędzie Pracy. 

Informacja o terminie posiedzenia komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie wysyłana będzie pocztą elektroniczną (e-mail) a w przypadku jej braku pisemnie za potwierdzeniem odbioru. 

Szczegółowe informacje w pokoju nr 19 w siedzibie Urzędu lub pod telefonem 84 638 33 60oraz na stronie internetowej Urzędu http://zamosc.praca.gov.pl/

 

Załączniki:
Wniosek w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
Kryteria w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu

Źródło: http://zamosc.praca.gov.pl/