Zadanie zrealizowane przez gminę Grabowiec w 2016 roku i plany na 2017 rok

Zadanie zrealizowane przez gminę Grabowiec w 2016 roku i plany na 2017 rok

 

Lp.

Zadanie

Nakłady
(zł)

Wykonawca

1.

Dostawa tłucznia drogowego i klińca na teren sołectw gminy Grabowiec

99.600

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROTEX” Robert Tadla

2

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej
Nr 110304L w miejscowości Grabowiec-Góra
 o długości 311,36  m i szerokości 3,5 m.
Współfinansowane:  Fundusz sołecki  Grabowiec-Góra  19.000  zł,  Urząd Marszałkowski – 30 000

111.098,52

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa.

3.

Wykonano nawierzchnię ulicy Krynoczki
w Grabowcu. Współfinansowanie: Fundusz sołecki sołectwa Grabowiec w kwocie: 19.195,75 zł.

65.437,85

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa

4.

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wolica Uchańska o długości 259 m

66.128,64

Firma „OLBUD” Usługi Budowlane Wólka Panieńska,

5.

Utwardzono plac przy budynku remizy OSP w Tuczępach (Etap II) Współfinansowanie: Fundusz sołecki sołectwa Tuczępy w kwocie: 6.000 zł

13.034,80

Firma „OLBUD” Usługi Budowlane Wólka Panieńska,

6.

Zagospodarowano teren, bo byłym budynku poczty przy ulicy Koziej na miejsca parkingowe wraz z ogrodzeniem terenu.

144.598,81

Firma Usługi Transportowe Daniel Kierepka z Horyszowa gm. Miączyn.

7.

Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.

49.90,79

-

8.

Zakupiono bramę garażową do remizy dla OSP w Grabowcu.

6.826,01

-

9.

Wykonano wymianę podłogi w remizie OSP w Skomorochach Małych (ze środków funduszu sołeckiego)

9.000

-

10.

Wykonano dokumentację na budowę klatki schodowej wraz z łazienką dla budynku OSP Grabowiec-Góra, i zakupiono materiały budowlane.

 29.882,18

-

11.

Zakupiono okna, drzwi, sprzęt AGD, wykonano remonty dachu, malowanie pomieszczeń w remizach, świetlicach wiejskich na terenie gminy Grabowiec.

Fundusze sołeckie

-

12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu realizuje program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych pt. „Wszystko jest możliwe” od września 2016 roku do października 2017 roku. Program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego z budżetu państwa w formie zasiłków stałych i okresowych. Programem  objętym jest 40 mieszkańców Gminy Grabowiec i Gminy Skierbieszów.

Całkowity koszt Programu wyniesie: 137. 010,80 zł w 2016 roku i 420. 841,35 zł
w 2017 roku. Łącznie kwota programu wyniesie: 557.852,15 zł.

13.

W miesiącu wrześniu 2016 roku złożono  wniosek na budowę drogi gminnej
w miejscowości Bronisławka do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Mimo iż nasz wniosek znalazł się na wstępnej liście rankingowej  i otrzymał 10 punktów, niestety nie zakwalifikował się do dofinansowania. Budowa tej drogi będzie realizowana w 2017 roku.
Termin oddania inwestycji do 31 sierpnia 2017 roku.

14.

W listopadzie 2016 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu w ramach Europejskiego   Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Lubelskiego w naborze pn. „Efektywność energetyczna sektora publicznego”.

Termin realizacji inwestycji w roku 2018.

15.

W listopadzie 2016 roku oddano nowe studio nagrań w Gminnym Ośrodku Kultury
w Grabowcu. Projekt został dofinansowany przez: Starostwo Powiatowe w Zamościu, Urząd Gminy w Grabowcu oraz Gminny Ośrodek Kultury. Wszystkie prace  przy budowie studia wykonali pracownicy GOK. Studio ma komercyjny charakter pracy. 

Wszystkie zaplanowane inwestycje w roku budżetowym 2016 udało się zrealizować.

  

Zadania planowane w 2017 roku

Lp

Zadanie

1

Budowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławka o długości 999 m o szerokości 3,5 m z mijankami.

Wykonawcą inwestycji w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa.

2

Udział gminy Grabowiec w realizacji  projektu pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3238L w miejscowości Grabowiec- Góra, Rogów.

Zaplanowano - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu w kwocie: 412.195 zł

3.

Budowa placu zabaw przy ulicy Wojsławskiej w Grabowcu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” w ramach poddziałania: budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

4.

Przebudowa i wyposażenie budynku Izby Pamięci w Grabowcu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” w ramach poddziałania: budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych i społecznych.

5.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy 700-lecia w Grabowcu.

6.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Grabowiec-Góra

7.

Wykonanie kanalizacji dla Gminnego Ośrodka Kultury

8.

Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Skomorochy Duże

9.

Remonty dróg gminnych z funduszy sołeckich i budżetu gminy

10

Remont i wyposażenie sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy

11.

Zakup drugiej bramy garażowej i obniżenie posadzki w garażach dla OSP Grabowiec

12.

Budowa klatki schodowej przy remizie OSP w Grabowcu- Górze

13.

Wymiana okien, drzwi, zakup wyposażenia dla remiz i świetlic na terenie gminy.

 Zadania w pliku pdf >>