Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i budynku Urzędu Gminy.

Ponadto informujemy, że zakończono przebudowę dróg gminnych na terenie Żurawlowa i Grabowca Góry.

Przebudowa drogi gminnej Nr 110270 L w miejscowości Żurawlów o długości 479 m i szerokości 5,5 m w km od 0+003,00 do km 0+482,00. Zakres rzeczowy robót obejmoał: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, konstrukcję jezdni, zjazdy, roboty wykończeniowe.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec-Góra o długości 183 m i szerokości 3 m w km od 0+000,00 do km 0+183,00. Zakres rzeczowy robót obejmował: oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych,skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych, formowanie poboczy z ziemi, plantowanie poboczy gruntowych i obsianie trawą, wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszanki kruszyw. 

Źródło: BIP Urzędu Gminy Grabowiec