Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu

Lista ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17 z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Osi Priorytetowej 5 Efektywnośc energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,Działanie 5.2 Efektywnośc energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. >>plik pdf