30 Styczeń 2023 19:22
Nawigacja
Artykuły » PUBLIKACJE PRASOWE » Osiągnięcia i kłopoty GS w Grabowcu - rok 1971
Osiągnięcia i kłopoty GS w Grabowcu - rok 1971
Na  marginesie WZP (Walny Zjazd Przedstawicieli)
Osiągnięcia i kłopoty GS w Grabowcu
Jeszcze kilka lat temu Gminna Spółdzielnia w Grabowcu należała do tych spółdzielni, o których się mówiło i to w przeważającej mierze źle. Wynikało to z małej gospodarności, ze słabych wyników w realizacji zadań, z braku poprawy sytuacji finansowej. Ludzie, którzy w tych latach kierowali spółdzielnią, sytuację tę z reguły tłumaczyli jej niedoinwestowaniem, brakiem troski oraz opieki ze strony władz powiatowych itp. trudnościami.
Sytuacja ta ulega radykalnej zmianie z chwilą, gdy na czele zarządu GS staje były pracownik PZGS, ekonomista KAZIMIERZ JONAK.
Wprawdzie — z uwagi na trudności ze zlokalizowaniem bazy GS — na odcinku inwestycji za wiele spółdzielnia nie robi i zyski bilansowe do milionowych nie należą, lecz każdy rok to kolejny etap rozwoju spółdzielni, poprawy gospodarności i lepszego obsługiwania mieszkańców gromady.
Na odbytym niedawno walnym zgromadzeniu przedstawicieli GS w Grabowcu, licznie zgromadzeni delegaci z pasją, zaangażowaniem i gospodarską troską mówili o osiągnięciach, kłopotach i potrzebach. Z referatu wygłoszonego przez prezesa zarządu wynika, że Gminna Spółdzielnia w Grabowcu prowadzi działalność na terenie 24 wsi o łącznej powierzchni ponad 9 700 ha.
Znajduje się tutaj 2 122 gospodarstwa indywidualne, 3 spółdzielnie produkcyjne i 7 międzykółkowych baz maszynowych. Ludności na Obsługiwanym terenie zamieszkuje 7 108 osób. Spółdzielnia prowadzi różnorodną działalność.
Sieć detaliczna składa się z 9 sklepów branżowych z konfekcją i obuwiem, 4 sklepów spożywczych, 15 PSP (Punkt Sprzedaży Pomocniczej. przyp. TH) i 6 kiosków spożywczo-przemysłowych.
Jeżeli w roku 1970 sprzedaż detaliczna wyniosła 36 min 170 tys. złotych, to w roku 1971 już 40 min 717 tys. zł. Fakt ten wynikł z lepszego i pełniejszego zaspokojenia potrzeb ludności oraz z lepszej pracy zaopatrzeniow¬ców i handlowców. Jeszcze po-myślniejsze wyniki . zanotowała GS w kontraktacji i skupie pło dów rolnych. Plan kontraktacji zbóż wykonano w 104 proc. kontraktując zbiory z 1 040 ha. Kon traktację trzody chlewnej zrealizowano w 119,5 proc, a młodego bydła rzeźnego w 101,5 proc. Obroty skupu wzrosły z 34 min 881 tys. zł w 1970 roku do 43 min 865 tys. złotych w roku ubie głym i były wyższe o 36,2 proc. Zadania na odcinku skupu zbóż konsumpcyjnych wykonała GS w Grabowcu w 254,4 proc, surowców włóknistych w 189 proc, jaj — 148 proc, drobiu — 132,2 proc.
Wysoko ukształtował się wykup ziarna z tytułu kontraktacji, gdyż na plan 1472 ton skupiono 2 264,6 tony, czyli 153,9 proc. Dla usprawnienia skupu zbóż GS znacznie rozszerzyła bezpośredni odbiór zbóż z gospodarstw chłopskich. Jeżeli w 1970 roku od 53 rolników skupiono formą „trzytonówek" 176,5 tony ziarna, to w roku ubiegłym od 138 rolników zakupiono już 529 ton zboża.
Znacznej poprawie w stosunku do lat poprzednich uległo zaopatrzenie gospodarstw w środki do produkcji rolnej. Spółdzielnia rozprowadziła 144 tony ziarna siewnego, zagospodarowała 132 cieląt z selekcji rzeźnej we własnych punktach skupu, zwiększyła sprzedaż środków ochrony roślin o 27 proc. i nawozów o 18 proc. W tyle nie pozostały inne działalności takie, jak: żywienie zbiorowe, usługi, działalność spo łeczno-wychowawcza   itp.W poczynaniach spółdzielni i jej sukcesach duży udział miały organa samorządowe — rada nadzorcza, jej komisje i wiejskie komitety członkowskie. Jak wy¬nikało ze sprawozdania przewód niczącego rady narodowej — Franciszka Pietnowskiego działalność ta dotyczyła najistotniejszych problemów GS. W toku 5 plenarnych posiedzeń rady analizowano wykonawstwo zadań w zakresie obrotu rolnego, zaopatrzenia ludności, stopnia przygotowania skupu i wyników finansowych.
Aktywniej działały też komisje problemowe. Komisja obrotu rolnego przeprowa¬dziła 6 kontroli, komisja zaopatrzenia 8, rewizyjna 4 i kulturano-społeczna  3 posiedzenia. Członkowie samorządu aktywnie uczestniczyli w pracach zmierzających do ochrony majątku spółdzielczego biorąc — między innymi — udział w 130 inwentaryzacjach. Inspirowali też oni czyny społeczne zmierzające do poprawy warunków pracy i pod niesienia estetyki placówek handlu spółdzielczego.
Ożywiona dyskusja w której głos zabierali liczni delegaci -między innymi — Stanisław Wojtasiuk, Eugeniusz Kulik, Zygmunt Staszczuk, Michał Marszalek, Edward Pawluk, Józef Kozar i inni potwierdziła w całej rozciągłości spółdzielcze osiąg nięcia 1971 roku. Podkreślano z uznaniem zmodernizowanie punktu skupu żywca, wiele mówiono o poprawie skupu zbóż i zaopatrzeniu w materiały budowlane oraz w środki do produkcji rolnej. Dyskutanci w głównej mierze wskazywali jednak na kłopoty GS w Grabowcu i postulowali o ich wyeliminowanie. Oto one — zaniedbania inwestycyjne wynikłe z wieloletnich perypetii z lokalizacją bazy spółdzielni. W okresie powojennym w osadzie Grabowiec nie wybudowano ani jednego nowego obiektu poza silosami zbożowymi. Większość sklepów, magazynów czy punktów usługowych mieści się w dzierżawionych lokalach lub starych pomieszczeniach nie spełniająjących swoich zadań. Stąd.rosną koszty, sypią się niezawinione przez  zarząd, czy   pracowników kary; cierpi kultura handlu iwykonawstwo zadań.  Brak zakładów produkcyjnych, takichjak piekarnia, wytwórnia wódgazowanych,czy masarnia uzależnia spółdzielnię od placówek innych, niekiedy bardzo odległych od siedziby GS. Inna trudność to prowadzenie własnejspedycji kolejowej w Miączynieoraz fatalny stan dróg, któryodbija się na szybkim wyeksploatowaniu i tak szczupłych środków transportu. Stąd dyskutanci postulowali pod adresem obecnych na WZP — przedstawiciela CRS A. Gierata, przedstawiciela WZGS Z. Baranowiczai prezesa PZGS mgr Z. Czerkasa o pomoc dla spółdzielni wrozwiązaniu nabrzmiałych problemów, szczególnie inwestycyjnych. Znając warunki pracy GS w .Grabowcu stwierdził mgr Z. Czerkas    w   swoim   wystąpieniu — zdajemy sobie sprawę, żenadwyżka bilansowa wynosząca 288 029 zł ani w setnej części nieoddaje wartości waszej działalności. Pomożemy, by trudną sytuację spółdzielni, jak najszbciej rozwiązać.

MICHAŁ KORNAS
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.02 trulib.blogspot.com