20 Marzec 2023 09:44
Nawigacja
Artykuły » ZJAZDY ABSOWENTÓW » ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO

Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu rozpoczęło działalność w 1951 roku.

Po 61 latach w bieżącym 2012 roku w dniu 1 września nie było chętnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie Liceum.

Na dzień 15-10-2012 r w liceum są dwa oddziały klas II i III. Uczęszcza do nich łącznie 23 uczniów.  

Oto działania dot. miejscowego "ogólniaka" w uchwałach Rady Gminy Grabowiec:

--------------------------------------------

UCHWAŁA NR XII/67/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 2 lutego 2012 r.

w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji zadania należącego do właściwości powiatu z zakresu prowadzenia publicznych szkół ponadgimnazjalnych – liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie działania zmierzającego do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego założenia i prowadzenia publicznych szkół ponadgimnazjalnych – liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej, które funkcjonowałyby w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu od 1 września 2012 roku.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do zawarcia stosownego porozumienia z Zarządem Powiatu Zamojskiego określającego warunki wykonania zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Sitarczuk

---------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XV/ 80/ /2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie założenia trzyletniego publicznego liceum ogólnokształcącego.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 b, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 58 ust. 1, 6 i 7, art. 62 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po zawarciu porozumienia podpisanego w dniu 25 kwietnia 2012 r. pomiędzy Powiatem
Zamojskim a Gminą Grabowiec w sprawie przekazania do realizacji Gminie Grabowiec zadania własnego Powiatu Zamojskiego, w zakresie edukacji publicznej, polegającego na założeniu i prowadzeniu szkół ponadgimnazjalnych oraz szkolnego schroniska młodzieżowego Rada Gminy Grabowiec uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. zakłada się trzyletnie publiczne Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu zwane dalej liceum.

§ 2. Siedzibą liceum jest budynek szkolny położony przy ul. Wojsławskiej 1 w Grabowcu.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi Akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu.

§ 4. Liceum nadaje się statut w treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Z dniem 1 września 2012 r. włącza się utworzone liceum do Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Sitarczuk

  Informacja na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

 


Wspomnienia o Zjazdach Absolwentów.

Było tych Zjazdów pięć -  udokumentowane są cztery:  22.06.2002, 23.06.2007, 25.06.2011 i 17.09.2016

 


 

II ZJAZD - 22 czerwiec 2002 rok

 

Tablica pamiątkowa zamocowana na ścianie budynku szkoły, odsłonięta w dniu II Zjazdu 22. 06. 2002 r.

 

Ogłoszenie  o organizazji II Zjazdu >> plik pdf

 Fotoreportaż z II Zjazdu >>

 Monografia LO opracowana dla uczestników Zjazdu >>

Uczestnicy II Zjazdu >> 

Relacja filmowa - cz. I >>,  cz. II

 

Jedyna klasa maturalna po 37 latach w 100 procentowej frekwencji. Rok ukończenia 1965.
Od lewej stoją: Edward Kalisz, Paweł Staszczuk, Wiesław Kryszczuk, Maria Pawluk, Józef Orzechowski, Maria Janiuk, Teresa Boniecka, Urszula Boniecka, Grażyna Kłos, Stanisław Senkowski, Jan Suszko, Wiesłwa Bekier.
Siedzą - od lewej: Jerzy Zwolak, Kazimierz Trybalski, Celina Kołtun - wychowawczyni, Stanisława Sobczyk, Jadwiga Sawiniec, Maria Abramiuk.


 

 23.06.2007 r.

 

 

 

 Komitet organizacyjny III Zjazdu:

Od lewej stoją: Wiesław Orzechowski, Tadeusz Halicki, Stanisław Nosko, Aleksander Zawalski.
Od lewej siedzą: Józef Pociennik - dyrektor LO, Anna Kwiatkowska, Stanisław Senkowski 

 

 

 Uczestnicy III Zjazdu

 Fotoreportaż III Zjazdu      - cz-I,       cz-II,        cz-III. 

Relacja filmowa >>

Zdjęcia: Tadeusz Halicki i Stanisław Senkowski

 


 

  ABSOLWENCI roczników 1955 - 2006  

 Więcej na archiwalnej stronie II i III Zjazdu Absolwentów - zapraszam >> 

 


  IV ZJAZD - 25.06.2011 R. >> 

 


Monografia Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu 1951-2011 >>pdf

 


 V Zjazd Absolwentów - 17 września 2016 r. >>

Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.02 trulib.blogspot.com