Nawigacja
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO

Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu rozpoczęło działalność w 1951 roku.

Po 61 latach w bieżącym 2012 roku w dniu 1 września nie było chętnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie Liceum.

Na dzień 15-10-2012 r w liceum są dwa oddziały klas II i III. Uczęszcza do nich łącznie 23 uczniów.  

Oto działania dot. miejscowego "ogólniaka" w uchwałach Rady Gminy Grabowiec:

--------------------------------------------

UCHWAŁA NR XII/67/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 2 lutego 2012 r.

w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji zadania należącego do właściwości powiatu z zakresu prowadzenia publicznych szkół ponadgimnazjalnych – liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie działania zmierzającego do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego założenia i prowadzenia publicznych szkół ponadgimnazjalnych – liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej, które funkcjonowałyby w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu od 1 września 2012 roku.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do zawarcia stosownego porozumienia z Zarządem Powiatu Zamojskiego określającego warunki wykonania zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Sitarczuk

---------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XV/ 80/ /2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie założenia trzyletniego publicznego liceum ogólnokształcącego.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 b, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 58 ust. 1, 6 i 7, art. 62 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po zawarciu porozumienia podpisanego w dniu 25 kwietnia 2012 r. pomiędzy Powiatem
Zamojskim a Gminą Grabowiec w sprawie przekazania do realizacji Gminie Grabowiec zadania własnego Powiatu Zamojskiego, w zakresie edukacji publicznej, polegającego na założeniu i prowadzeniu szkół ponadgimnazjalnych oraz szkolnego schroniska młodzieżowego Rada Gminy Grabowiec uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. zakłada się trzyletnie publiczne Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu zwane dalej liceum.

§ 2. Siedzibą liceum jest budynek szkolny położony przy ul. Wojsławskiej 1 w Grabowcu.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi Akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu.

§ 4. Liceum nadaje się statut w treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Z dniem 1 września 2012 r. włącza się utworzone liceum do Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Sitarczuk

  Informacja na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

 


Wspomnienia o Zjazdach Absolwentów.

Było tych Zjazdów pięć -  udokumentowane są cztery:  22.06.2002, 23.06.2007, 25.06.2011 i 17.09.2016

 


 

II ZJAZD - 22 czerwiec 2002 rok

 

Tablica pamiątkowa zamocowana na ścianie budynku szkoły, odsłonięta w dniu II Zjazdu 22. 06. 2002 r.

 

Ogłoszenie  o organizazji II Zjazdu >> plik pdf

 Fotoreportaż z II Zjazdu >>

 Monografia LO opracowana dla uczestników Zjazdu >>

Uczestnicy II Zjazdu >> 

Relacja filmowa - cz. I >>,  cz. II

 

Jedyna klasa maturalna po 37 latach w 100 procentowej frekwencji. Rok ukończenia 1965.
Od lewej stoją: Edward Kalisz, Paweł Staszczuk, Wiesław Kryszczuk, Maria Pawluk, Józef Orzechowski, Maria Janiuk, Teresa Boniecka, Urszula Boniecka, Grażyna Kłos, Stanisław Senkowski, Jan Suszko, Wiesłwa Bekier.
Siedzą - od lewej: Jerzy Zwolak, Kazimierz Trybalski, Celina Kołtun - wychowawczyni, Stanisława Sobczyk, Jadwiga Sawiniec, Maria Abramiuk.


 

 23.06.2007 r.

 

 

 

 Komitet organizacyjny III Zjazdu:

Od lewej stoją: Wiesław Orzechowski, Tadeusz Halicki, Stanisław Nosko, Aleksander Zawalski.
Od lewej siedzą: Józef Pociennik - dyrektor LO, Anna Kwiatkowska, Stanisław Senkowski 

 

 

 Uczestnicy III Zjazdu

 Fotoreportaż III Zjazdu      - cz-I,       cz-II,        cz-III. 

Relacja filmowa >>

Zdjęcia: Tadeusz Halicki i Stanisław Senkowski

 


 

  ABSOLWENCI roczników 1955 - 2006  

 Więcej na archiwalnej stronie II i III Zjazdu Absolwentów - zapraszam >> 

 


  IV ZJAZD - 25.06.2011 R. >> 

 


Monografia Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu 1951-2011 >>pdf

 


 V Zjazd Absolwentów - 17 września 2016 r. >>