Nawigacja
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY

Plany rozwoju Gminy  Grabowiec

Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec w na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec w na lata 2015-2025 jest kluczowym dokumentem, w ramach któregozostała opracowana koncepcja rozwoju gminy, zidentyfikowane zadania inwestycyjne orazwypracowane założenia prowadzące do wzmocnienia jej potencjału gospodarczego, kulturowego i społecznoekonomicznego.Strategia rozwoju określa również elementy przewagi konkurencyjnej gminy Grabowiec wstosunku do innych gmin.Konieczność tworzenia gminnych dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym nie wynika wprostz przepisów prawa. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wśród dokumentów strategicznychopracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego wymienia jedynie strategie rozwoju województworaz strategie ponadregionalne. Katalog ten pozostawia jednak otwarty, a wśród podmiotów odpowiedzialnychza prowadzenie polityki rozwoju wymienia samorząd gminny. Stąd też podstawą prawną dosporządzenia strategii jest art.18 ust.2 pkt.6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z2015 r. poz.1515), która nadaje wyłączne kompetencje samorządowi gminnemu do uchwalenia programówgospodarczych.Zintegrowane podejście do rozwoju gminy Grabowiec jest podstawowym elementem do stworzeniakompleksowej oferty gospodarczej i inwestycyjnej. Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec uwzględnia jejpotencjał rozwojowy oraz plany inwestycyjne, a także respektuje preferencje i aspiracje mieszkańców. Celemopracowania przedmiotowej Strategii jest budowanie konkurencyjnej rynkowo oferty dostosowanej dozdefiniowanych i rozpoznanych potrzeb konkretnych grup odbiorców, wykorzystującej istniejące waloryspołeczno-gospodarcze oraz funkcjonującą infrastrukturę, umożliwiającą przyciągnięcie potencjalnychinwestorów.Niniejszy dokument określa w sposób spójny cele i kierunki rozwoju gminy Grabowiec w kontekście politykiinwestycyjnej oraz wyznacza sposoby ich realizacji. Założenia zamieszczone w dokumencie poprzedzonezostały analizą potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Grabowiec.Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec składa się z następujących trzech części:1. wnikliwej analizy i diagnozy strategicznej wraz z analizą mocnych i słabych stron gminy oraz szansi zagrożeń dla jej rozwoju (SWOT);2. opracowania założeń strategicznych zawierającej: wizję, misję i cele strategiczne, kierunki rozwoju, atakże listę szczegółowych zadań do realizacji w przyjętej perspektywie czasowej;3. systemu realizacji, monitorowania i ewaluacji założonych celów strategicznych, w tym ram finansowychoraz wykazu projektów kluczowych ujętych w formie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec ma za zadanie wykreować pozytywny wizerunek gminy w percepcjipotencjalnego inwestora lub turysty, określić determinanty rozwojowe oraz wywołać zamierzone postawywśród mieszkańców i wybranych grup odbiorców.Opracowanie Strategii pozwoli na wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego gminy, a także rozwójusług w oparciu o kompleksową ofertę gospodarczą i inwestycyjną. Głównym założeniem instytucjizaangażowanych w opracowanie Strategii jest tworzenie zrównoważonych produktów oraz budowanieprzewag konkurencyjnych.Rozwój Gminy Grabowiec, podobnie jak zdecydowanej większości ośrodków gminnych w Polsce, będziemocno uzależniony od szeregu czynników zewnętrznych. Niektóre z nich będą miały pozytywny wpływ narozwój gminy, natomiast inne mogą w sposób istotny powodować ograniczenia rozwojowe. W niniejszejanalizie zaprezentowano charakterystykę najważniejszych pozytywnych i negatywnych zjawisk i determinantrozwojowych, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy. 

Do głównych czynników zewnętrznych, mogących wpłynąć na rozwój Gminy, należy z pewnością zaliczyć:1. Przemiany w wymiarze przestrzennym, społecznym, gospodarczym i technologicznym dokonujące się napoziomie regionalnym. Województwo lubelskie, pomimo ogólnego postępu gospodarczego notowanego wostatnich latach, nadal zaliczane jest do regionów słabych strukturalnie. Z licznych analiz oceniającychmożliwy wpływ innowacji na rozwój całego województwa wynika, że w dłuższej perspektywie czasunależy spodziewać się szeregu pozytywnych zjawisk związanych z rozwojem proinnowacyjnej gospodarki,napływem inwestycji i nowych technologii, rozwojem przedsiębiorczości, a także wzrostem potencjałuOZE. Należy przypuszczać, że również Gmina Grabowiec będzie objęta częścią pozytywnych procesówrozwojowych zachodzących na obszarze Polski Wschodniej i województwa lubelskiego.2. Transfer do regionu znacznych środków finansowych związanych z realizacją przez Polskę programówwspółfinansowanych przez Unię Europejską. Województwo lubelskie charakteryzuje się niższą wartościąwielu wskaźników w porównaniu do średnich wartości w Polsce oraz UE, również wskaźnikówkluczowych wskazanych w Strategii Europa 2020. Od wielkości i efektywności wykorzystania tychśrodków będzie między innymi w dużej mierze zależał rozwój społeczności lokalnych, w tym równieżGminy Grabowiec.3. Zwiększenie potencjału wiedzy, zaawansowania technologicznego ma następować w sposób selektywny, tj.z wyraźną preferencją dla dziedzin związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Rozwójsektora odnawialnych źródeł energii to mocny impuls rozwojowy dla krajui poszczególnych regionów. W dłuższej perspektywie czasowej należy się spodziewać napływu nowychtechnologii i rozwiązań, a popyt na odnawialne surowce energetyczne stworzy dla wielu gmin wiejskichalternatywę dla modernizacji rolnictwa oraz dodatkowe szanse na różnicowanie działalności gospodarczejna wsi.Wyzwaniami horyzontalnymi dla rozwoju gmin województwa lubelskiego są przede wszystkim:1. niekorzystne zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa, migracje mieszkańców), któreoddziałują na edukację, rynek pracy oraz usługi publiczne,2. konieczność zmiany struktury gospodarki, co będzie wymagało znacznego wysiłku na rzecz rozwojuprzedsiębiorstw oraz dostosowania kwalifikacji mieszkańców do wymagań nowoczesnego rynku pracy,3. niedostatki infrastrukturalne, które warunkują podniesienie atrakcyjności regionu jako miejsca doinwestowania i zamieszkania.Efektywne wykorzystanie planowania strategicznego powinno zakładać system ścisłego związkui spójności opracowań na wszystkich poziomach zarządzania czyli województwa, powiatu i gminy,tak pod względem metody sporządzania, jak i struktury problematyki. Taka konstrukcja systemu umożliwiazachowanie spójności i ciągłości polityki rozwoju, wpisanie ustaleń strategicznych w proces podejmowaniadecyzji, wprowadzenie zasad zintegrowanego planowania strategicznego oraz stworzenie mechanizmudoskonalenia metod opracowań planistycznych.Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Grabowiec wymagało podejścia zintegrowanego, obejmującegozachowanie zgodności z dokumentami planistycznymi na poziomie województwa lubelskiego, ze szczególnymuwzględnieniem: Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, Strategii RozwojuWojewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030), Regionalnej Strategii Innowacji.Proces planowania rozwoju gminy odbywa się nie tylko w kontekście uwarunkowań lokalnych, ale równieżopiera się na czynnikach zewnętrznych obejmujących rozwoju regionu, kraju czy regulacjach wspólnotowych.Uwarunkowana te to: wieloletnie programy formułowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego (naszczeblu regionalnym), jak również przez poszczególne ministerstwa i Radę Ministrów (na szczeblucentralnym) oraz na poziomie Unii Europejskiej. 

Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec -pdf >>

 


Plan stanowi załącznik do uchwały Nr XII/60/2016Rady Gminy Grabowiecz dnia 29 lutego 2016 r.


Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy  Grabowiec

 

We wstępie do Planu czytamy: "Plan gospodarki  niskoemisyjnej  dla Gminy  Grabowiec  jest dokumentem strategicznym,  koncentrującym  się  na  zwiększeniu efektywności  energetycznej oraz wykorzystaniu  odnawialnych źródeł  energii,  jak  również  redukcji  emisji  gazów cieplarnianych,  dzięki  czemu  możliwe  będzie  uzyskanie korzyści ekonomicznych, społecznych, a także w głównej mierze środowiskowych.

Obowiązek sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wdrożenia zadań wskazanych w Planie wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego, który został przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Opracowanie i realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Grabowiec jest wpisana w klimatyczną oraz energetyczną politykę Polski i związana jest z Założeniami Narodowego Programu  Rozwoju Gospodarki  Niskoemisyjnej przyjętego  przez  Radę Ministrów  16  sierpnia  2011  r.  

Dokument  pozwoli  również na spełnienie  obowiązków nałożonych  na jednostki  sektora publicznego  w zakresieefektywnościenergetycznej, wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831). 

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie kluczowym dokumentem, który pozwoli na skuteczne ubieganie się o przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  1.1 Cel opracowania Celem  głównym  niniejszego opracowania  jest  poprawa  środowiska  naturalnego w  granicach administracyjnych Gminy Grabowiec, a także wzrost jego jakości na szczeblu ponadlokalnym.  Dokument  ma za zadnie  ukierunkowanie polityki zrównoważonego zarządzenia  energią  na rzecz  poprawy bezpieczeństwa ekologicznego  i  energetycznego Gminy Grabowiec. Cel  główny  Planu  zostanie  osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, bezpośrednio powiązanych  z  wytycznymi przedstawionymi  w  pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym w grudniu 2008 r. przez Parlament Europejski. Polska, jako kraj członkowski UE zobowiązała się osiągnąć następujące cele szczegółowe, tj.:  

- zmniejszenie  emisji  gazów  cieplarnianych  o  20%  w  2020  r.  w  stosunku  do 1990 r., 

-  zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 15%, ?  zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 r."

Plan - plik pdf >>


   

 

P L A N  R O Z W O J U   L O K A L N E G O  

GMINY GRABOWIEC  NA LATA 2007 – 2013


Wstęp 

Głównym celem Planu Rozwoju Lokalnego jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich jakim jest teren Gminy Grabowiec, a także wzrost mobilności zawodowej mieszkańców a tym samym poprawa warunków życia.

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego spowodowane jest tym, iż występuje wysoka stopa bezrobocia, niski poziom wykształcenia społeczności lokalnej, mała mobilność zawodowa mieszkańców gminy, niska świadomość w poszukiwaniu pozarolniczych źródeł utrzymania.

Ograniczenie możliwości rozwojowych gminy wynika także między innymi z niskiego poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej. Co w połączeniu z bardzo ograniczonymi zasobami finansowymi naszej gminy powoduje tworzenie się bariery dla zwiększenia poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych a także ma negatywny wpływ na rozwój społeczeństwa gminy.
Gmina Grabowiec jest niedoinwestowania w podstawową infrastrukturę społeczną i techniczną.

Posiadamy najgorszy stan  sieci dróg w powiecie, słabo rozwinięta jest baza sportowa. Stad też Plan Rozwoju Lokalnego ma między innymi za zadanie pobudzić aktywność naszych mieszkańców, stworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju naszych inwestycji a jednocześnie wpłynąć pozytywnie na politykę równości szans oraz pozytywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.Plan Rozwoju Lokalnego powstał w oparciu o : Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy, Strategię Rozwoju Gminy, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.

I. Aktualna Sytuacja Społeczno –Gospodarcza na obszarze gminy Grabowiec.


Gmina Grabowiec położona jest w południowej części województwa lubelskiego, w powiecie zamojskim i graniczy: od północy z gminami Kraśniczyn, Wojsławice, Uchanie, od wschodu z gminą Trzeszczany, od południa z gminą Miączyn i od zachodu z gminą Skierbieszów.

Obszar gminy zaliczany jest do subwołyńskiego okręgu botanicznego z bogactwem gatunków kierunkowych i botanicznych. Występuje tu unikalna fauna i flora, rezerwaty, pomniki przyrody oraz Skierbieszowski Park Krajobrazowy.

Gmina jest dość dobrze skomunikowana, siedziba gminy oddalona jest około 32km od siedziby powiatu i ok. 100 km od siedziby województwa. Powierzchnia gminy wynosi 12.888 ha, w której znajduje się 24 sołectw. Ludność gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 4874 osób.


1. Gleby

Gmina posiada gleby o najwyższych klasach bonitacyjnych, klasy I-III zaliczane są do najbardziej urodzajnych i zajmują 81% użytków rolnych. W zachodniej części gminy przeważają gleby płowe w kompleksie z brunatnymi wytworzone z lessów.


2. Wody

Na terenie gminy Grabowiec występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i kredowy.Poziom czwartorzędowy zasilany jest przez infiltracje wód opadowych, posiada tendencję do obniżania się a nawet do zanikania.Poziom kredowy – wody tego poziomu zostały zaliczone do głównego zbiornika wód podziemnych. Zwierciadło wody poza dolinami rzecznymi ma na ogół charakter swobodny. Na terenie gminy Grabowiec prowadzi się monitoring wód podziemnych przy składowisku odpadów w Grabowcu.Wody kredowe są wodami słodkimi najczęściej typu węglanowo-wapiennego, charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Zawartość wód podziemnych mieści się w granicach normy. Na terenie gminy nie występują naturalne jeziora, brak jest większych zbiorników retencyjnych, jedynie w Grabowcu znajduje się zbiornik o powierzchni 0,88 ha. Nie co lepsza jest sytuacja ze stawami. Występują 3 zespoły stawów:- w Siedlisko - o pow. 28,71ha- w Rogowie - o pow. 23,55ha- w Tuczępach – o pow. 12,85ha

3. Klimat

Charakteryzuje się przewaga wpływów kontynentalnych. Średnia temperatura roku wynosi 7,3°C.Wiatry przeważają z sektora zachodniego. Średnia suma opadów 600 mm, z czego 225 mm przypada na półrocze letnie i 375 mm na zimowe. Najmniejsze opady notowane są w lutym i marcu, natomiast największe w czerwcu. Gmina znajduje się w III strefie zagrożenia gradowego.

4. Szata roślinna

W obrębie gminy stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin chronionych. W rezerwacie Czechówka /jest to węzeł ekologiczny regionalnego korytarza ekologicznego dla fauny i flory leśnej stanowiącego połączenie kompleksów leśnych (obecnie nie znajduje się na liście rezerwatów projektowanych) występują:- śnieżyczka przebiśnieg- wawrzynek wilczełyko- żywiec gruczołowaty- żywiec cebulowatyW rezerwacie Rogów- dziewięćsił popłocholistny- len złocisty- żmijowiec czerwony- ostrożeń panoński- miłek wiosenny- oman szorstki- zawilec wielkokwiatowy- wisienka karłowata- ożota zwyczajnaNaturalną roślinnością na obszarach wierzchowinowych stanowią grądy lipowo – dębowo – gradowe. W obrębie doliny Wolicy łęgi jesionowo – olszowe.Z gatunków fauny występuje suseł perełkowany w miejscowości Grabowiec Góra „Wygon Grabowiecki ”, który został uznany za węzeł ekologiczny.

5. Turystyka

Gmina Grabowiec nie posiada rozwiniętej bazy turystycznej, natomiast występują pojedyncze przykłady działalności turystycznej. Gmina nie posiada wyznaczonych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych. Nie ma stworzonego systemu informacji. Jednakże ilość zabytków walory krajobrazowo-przyrodnicze predysponują gminie do rozwoju agroturystyki.Największym bogactwem i walorem gminy jest czyste powietrze. Unikalna przyroda na terenie gminy chroniona jest w ramach utworzonych pomników krajobrazowych: skierbieszowski zabezpieczający skupiska roślin stepowych oraz ciekawe krajobrazowo obszary działów grabowieckich.


II. Infrastruktura Techniczna

1.Zaopatrzenie w wodę

Na terenie gminy funkcjonują dwa sposoby zaopatrywania w wodę pitną. Z wodociągów komunalnych w Grabowiec Górze, Wólce Tuczępskiej i Drogojówce gmina Trzeszczany, który zaopatruje w wodę sołectwa Skibice, Ornatowice, Kol. Szystowice oraz ze studni lokalnych wierconych i kopanych. Gmina Grabowiec zwodociągowana jest w 37,14%.

2. Gospodarka ściekowa

Bardzo ważnym zagadnieniem w gminie Grabowiec jest problem powstania i utylizacji ścieków. Na obszarze gminy aktualnie brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Występują jedynie 3 małe przydomowe oczyszczalnie w miejscowości Grabowiec, Grabowiec Góra i Dańczypol.
3. Gospodarka odpadami
System gromadzenia i deponowania odpadów odbywa się na składowisku w Grabowcu. Powierzchnia całkowita wynosi 1,70ha w tym I etap 0,56ha o pojemności 5670m³. Składowisko zrealizowane zostało zgodnie z zasadami, wymogami ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej. Zakłada się utrzymanie istniejącego obiektu na okres eksploatacji do 2010 roku.

4. Zapotrzebowanie w gaz

Obecnie gmina Grabowiec nie posiada sieci gazowej ani urządzeń z tym związanych. Dla potrzeb gospodarstw domowych rozprowadzany jest gaz propan-butan w butlach.Przewidziana jest koncepcja dostawy gazu przewodowego relacji Zamość-gmina Miączyn, gmina Grabowiec-gmina Uchanie.

5. Stan systemu komunikacji

Układ komunikacyjny gminy tworzą drogi o znaczeniu powiatowym i gminnym.Drogi gminne liczą 44 km, w tym o nawierzchni utwardzonej 9,4 km, pozostałe to drogi gruntowe.

Łączna długość dróg powiatowych na obszarze gminy wynosi 70 km, w tym o nawierzchni utwardzonej 58 km.

Połączenie obszaru gminy z siedzibą powiatu oraz sąsiednimi gminami zapewniają n/w drogi:- Skierbieszów – Grabowiec – Hrubieszów Nr 2230L dl. 15,6 km o nawierzchni utwardzonej,- Grabowiec – Uchanie Nr 2233L dl. 7,2 km o nawierzchni utwardzonej,- Wojsławice – Grabowiec Nr 0839L dl. 8,2 km o nawierzchni utwardzonej,- Czechówka – Hołużno – Ornatowice Nr 2232L dl. 5,9 km w tym 3,2 km o nawierzchni utwardzonej i 2,7 km o nawierzchni gruntowej,- Skierbieszów – Tuczępy Nr 2228L dl. 4,5 km w tym: 3,0 km o nawierzchni utwardzonej, 1,5 km o nawierzchni gruntowej,- Tuczępy – Szczelatyn Nr 2231L dl. 8,2 km o nawierzchni utwardzonej,- Szczelatyn – Rogów Nr 2239L dl. 2,8 km o nawierzchni utwardzonej,- Wolica Uchańska – Majdan Żukowiecki Nr 2241L dl. 3,5 km o nawierzchni gruntowej, - Grabowiec – Miączyn Nr 2238L dl. 4,2 km o nawierzchni bitumicznej,- Grabowiec Góra – Horyszów Nr 2237L dl. 4,2 km- Szystowice – Ostrówek Nr 2235L dl. 4,1 km w tym 1,0 km o nawierzchni utwardzonej i 2,2 km o nawierzchni gruntowej,- Ornatowice – Skibie Nr 2234L dl. 3,0 km o nawierzchni bitumicznej.Należy wspomnieć, że gmina Grabowiec posiada najgorszy stan dróg powiatowych i gminnych. Występuje wiele ubytków i kolein, większość dróg szczególnie gminnych jest nieutwardzonych. Nieodpowiednia jest ich nośność, szerokość, brak chodników, parkingów szczególnie przy ważniejszych drogach powiatowych.Na terenie gminy nie ma połączenia kolejowego.

6. Baza sportowo – rekreacyjna

Na terenie gminy znajduje się hala sportowa przy Zespole Szkół w Grabowcu oddana do użytku w 2006 roku o wymiarach boiska 19m x 36m oraz sala gimnastyczna przy Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół w Grabowcu o wymiarach 18m x 9m.Wybudowana hala sportowa zabezpiecza potrzeby mieszkańców gminy.Na terenie gminy znajduje się również w miejscowości Grabowiec boisko, które użytkowane jest przez Grabowiecki Klub Sportowy i młodzież Zespołów Szkół w Grabowcu. Nie posiadamy bazy do uprawiania sportów zimowych, nie ma również pływalni ani kortów tenisowych.

7. Baza edukacyjna

Na terenie gminy Grabowiec znajduje się: Zespół Szkół w Grabowcu w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe. Posiada własną stołówkę, świetlicę, a także oddaną w 2006 roku do użytkowania halę sportową o wymiarze boiska 19m x 36m.Szkoła Podstawowa w Tuczępach z klasami od 0 do VI do której uczęszcza 53 uczniów.Ponadgimnazjalny Zespół Szkół w Grabowcu, dawne Liceum do którego uczęszcza 113 uczniów.Wszystkie budynki szkół są w dobrym stanie z dobrym wyposażeniem sal lekcyjnych.

8. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Wodociągi komunalne zlokalizowane są w Grabowcu Górze, który obsługuje sołectwa Grabowiec i Grabowiec Góra o łącznej długości sieci 12,7 km oraz 14,0 km przyłączy wodociągowych, oraz Wólce Tczępskiej, który obsługuje sołectwa Tuczępy, Wólka Tuczępska, Popławy o łącznej długości sieci 4,0 km, przyłączy 3,4 km. Dodatkowe sołectwa Skibice, Ornatowice oraz Kol. Szystowice obsługiwane są przez Wodociąg Komunalny w Drogojówce gmina Trzeszczany.Zarząd nad Wodociągami sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Grabowcu.Oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie gminy jest brak.Sieć ciepłownicza stanowiąca mienie komunalne występuje tylko na terenie osady Grabowiec.
Składowisko OdpadówGminne składowisko odpadów zlokalizowane jest w miejscowości. Zarząd prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grabowcu.


Obiekty Dziedzictwa KulturowegoObiekty wpisane do rejestru zabytków:

- Bronisławka – Grabowiec- „Zamczysko „ Grodzisko na Górze Zamkowej nr C/74.- Skibice – Grodzisko nr 1- Aa – 233/10- Skomorochy Duże – Zespół podworski – A-122/443, dwór drewniano- murowany, pozostałości parku , kaplica własność prywatna- Grabowczyk – Pozostałości parku podworskiego A-188, własność gminy- Grabowiec Zespół Kościelny- A-210/81, kościół parafialny murowany z 1854-55 roku, dzwonnica murowana , własność parafii Grabowiec- Szystowice – Zespół podworski – A-238/83 dwór murowany , park o pow. 4 ha, własność prywatna- Grabowiec – cmentarz grzebalny czynny – A/327 z drzewostanem i nagrobkami, parafialny rzymskokatolicki i grekokatolicki, własność parafii Grabowiec- Bereść – Cmentarz z I wojny światowej – A-403, nieczynny- Wolica Uchańska - Cmentarz z I wojny światowej A-404, nieczynny- Hołużno – park dworski krajobrazowy – A- 449/88 o pow. 3,16 ha- Dańczypol – Park podworski – A- 460 o pow. 4,95 ha, własność leśnictwa- Grabowiec – dawny budynek Urzędu Gminy drewniany – A-496/90 wraz z działką.
Obiekty objęte ewidencją zabytków- Grabowiec – układ urbanistyczny miejscowości- Tuczępy - Zespół kościelny – kościół parafialny p.w.Św. Anny Matki NMP i Przemienienia Pańskiego z lat 1939-1957, cmentarz Kościelny- Ornatowice- zespół podworski – park podworski o pow. 7 ha, dwór murowany z początku XX wieku, częściowo rozebrany, kapliczka Matki Boskiej,Brogowa murowana z XIX w w parku –własność prywatna- Siedlisko –Zespół dworski– dwór murowany z XIX w, spichlerz murowany, kuźnia murowana, park- Szystowice – Zespół gorzelni- murowany budynek gorzelni z 1904 roku, murowany budynek magazynu spirytusu – własność prywatna- Grabowiec – młyn murowany z 1924 r, czynny , własność prywatna- Grabowiec – dawna apteka ul. Skierbieszowska 17 i 17a-dawna plebania prawosławna, obecnie sklep- własność prywatna- dawna szkoła , obecnie pustostan ( ul. Kozia)- Skomorochy Małe – szkoła drewniana z 1914 r.- Tuczępy – szkoła drewniana z lat 30 XX w.- Bereść – cmentarz prawosławny ( po 1875 r) , dawniej grekokatolicki, nieczynny- Bereść – cmentarz prawosławny, nieczynny- Bronisławka –cmentarz zamknięty , żydowski- Grabowiec – cmentarz żydowski , stary nieczynny- Tuczępy – cmentarz parafialny rzymskokatolicki, czynny- Bronisławka – dom nr 3 uż. Franciszek Jonas ,drewniany z 1883 roku- Bronisławka – dom nr 13 uż. Piotr Prystupa drewniany z 1864 r- Grabowiec – dom ludowy , drewniany z 1935 r. , obecnie dom parafialny- Grabowiec Góra – dom nr 44 drewniany z 1919 r.- WolicaUchańska – dom mieszkalny nr 31 z pocz. XX w.- Wolica Uchańska- dom mieszkalny nr 31 a z 1920 r- Bereść – kapliczka domkowa z 1934 r z figurą Matki Boskiej- Grabowczyk – kapliczka św. Józefa z XIX w domkowa drewniana- Szystowice – kapliczka murowana św. Jana Chrzciciela z lat 50 XX w.- Wólka Tuczępska – kapliczka domkowa z XIX w.- Wolica Uchańska –kapliczka drewniana z 2 poł XIX w.- Tuczepy – kapliczka murowana


9. Identyfikacja problemów

- niewykorzystanie szczególnie dla celów turystycznych dobrych warunków przyrodniczo- krajobrazowych gminy, czystość powietrza itp.- słabo rozwinięta sieć wodociągowa na terenie gminy- brak oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej- brak gazociągu- zły stan techniczny dróg powiatowych oraz gminnych, co hamuje rozwój gospodarczy gminy- brak odpowiedniej ilości chodników- niewystarczające oświetlenie uliczne- słabo rozwinięta selektywna gospodarka odpadami , mimo posiadania składowiska odpadów- spotykane wciąż istniejące dzikie wysypiska śmieci - stan techniczny obiektów dziedzictwa kulturowego w większości zły lub bardzo zły , zaniedbane otoczenie budynków i parków zabytkowych- słabo rozwinięta sieć internetu

10. Gospodarka

Struktura gospodarcza gminy jest zdecydowanie monofunkcyjna zdominowana przez rolnictwo, z którym związane jest ponad 90 % ogółu pracujących.Podstawą działalności rolniczej są bardzo korzystne warunki materialne, które pod względem wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej kwalifikują gminę na 8 miejscu na zamojszczyźnie.W gminie znajduje się 1200 gospodarstw indywidualnych oraz 450 do 1 ha.Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się spadek ilości gospodarstw rolnych. Jednocześnie należy zauważyć, że wiodącym kierunkiem jest produkcja roślinna w której dominują zboża a z nich głównie pszenica. Wyposażenie indywidualnych gospodarstw rolnych w sprzęt rolniczy w ostatnich latach wzrasta szczególnie w większych gospodarstwach.Działalność przemysłową na terenie Grabowca prowadzą drobne zakłady usługowo-przetwórcze przemysłu spożywczego i budowlanego.Ważniejsze zakłady działające na terenie gminy to:- Gorzelnia Szystowice - zakład prywatny- Piekarnia w Grabowcu - zakład prywatny- Młyn elektryczny - zakład prywatny- Skup zwierząt(razem 2) zakłady prywatne- Skup zboża (razem 2) zakłady prywatneNajbardziej dynamiczną sferą usług komercyjnych jest handel liczący około 30 placówek.Poddając ocenie całość gospodarki gminy, należy stwierdzić, że gmina ma profil typowo rolniczy z domieszką przemysłu rolno- spożywczego.

11. Identyfikacja problemów

- rolnictwo słabo rozwinięte, większość gospodarstw to gospodarstwa rozdrobnione, słabo wyposażone,- brak alternatywnych źródeł zarobkowania poza rolnictwem,- brak przemysłu,- mało urozmaicona sieć usługowo-handlowa,- brak gospodarstw agroturystycznych,- brak zarejestrowanych grup producenckich,- brak większych inwestycji gospodarczych spowodowanych między innymi słabą infrastrukturą,- słabo rozwinięte gospodarstwa specjalistyczne i ekologiczne produkujące zdrową żywność,- zbyt słaba organizacja zbytu płodów rolnych, mała ilość punktów skupu itp.

12. Stosunki ludnościowe i demografia

Stan ludności w gminie Grabowiec na koniec 2006 roku wynosił 4874 osób z tego około 49 % stanowią mężczyźni i 51 % kobiety.Z tego 23 % stanowią mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym, 53 % osoby w wieku produkcyjnym i 24 % osoby w wieku poprodukcyjnym i ta liczba stale się zwiększa. W gminie występuje niska gęstość zaludnienia, która wynosi około 36 osób na km2 .
Średnia liczba mieszkańców dla jednej miejscowości wynosi około 200 osób, najwięcej mieszkańców przypada na Grabowiec , najmniej na Szczelatyn.Mieszkańcy gminy w wieku aktywności zawodowej utrzymują się głównie z pracy , około 97 % utrzymuje się z rolnictwa. Należy również zauważyć, że przyrost naturalny na terenie gminy jest ujemny w 2006 roku urodziło się 56 dzieci , a zmarło 71 osób.W dobie wielkich przemian duże znaczenie ma obecnie wiedza –wykształcenie.
Poziom wykształcenia mieszkańców gminy przedstawia się następująco:

Poziom wykształcenia

Liczba osób

Kobiety

Mężczyźni

Wyższe

149

101

48

Średnie

784

445

339

Zasadnicze zawodowe

720

260

460

Podstawowe

2346

1228

1118

Z powyższego wynika, że w gminie najwięcej osób jest z wykształceniem podstawowym.W gminie obserwuje się ubożenie społeczeństwa a wynika to głównie z niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, małą opłacalnością produkcji rolnej. Obecnie 120 rodzin korzysta z pomocy społecznej.Należy zauważyć, że liczba rodzin spełniających kryteria systematycznie wzrosła. Pomoc dla rodzin dotkniętych problemami społecznymi polega głównie na działaniach doraźnych ( świadczenia pieniężne) zmierzających do usunięcia przyczyn ubóstwa. Ubóstwo naszej gminy spowodowane jest zamieszkiwaniem na terenie wiejskim, uprawianiem małej powierzchni gruntów ornych, z których dochód jest niewystarczający na utrzymanie rodziny, brak jest dużych zakładów pracy.Opieka medyczna i ochrona zdrowia prowadzona jest na terenie gminy przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w którym znajdują się gabinety lekarskie, stomatolog, rehabilitantka. Dodatkowy personel medyczny to: 4 pielęgniarki środowiskowe, jedna położna. Personel medyczny ma do dyspozycji ambulans z kierowcą.Stan zdrowia mieszkańców pogarsza się, sytuacja ta spowodowana jest faktem starzejącego się społeczeństwa, spadającą liczbą urodzeń.Duży wpływ na jakość życia społeczeństwa ma kultura.
Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Kultury wraz z biblioteką w której znajdują się 3 stanowiska komputerowe z których młodzież korzysta z internetu.Gminny Ośrodek Kultury oferuje stałe formy współpracy z dziećmi i młodzieżą, zajęcia plastyczne, taniec sceniczny, spotkania integracyjne. Organizowane są uroczystości patriotyczno-religijne, imprezy, koncerty, wystawy.13.

Identyfikacja problemów
- systematyczny spadek ogólnej liczby ludności, który jest wynikiem dużego spadku przyrostu naturalnego,- duży udział osób w wieku poprodukcyjnym, zaawansowany proces starzenia się mieszkańców,- zbyt niski poziom wykształcenia,- duża ilość osób pozostających bez pracy,- zbyt duża ilość osób pracujących w rolnictwie, niski poziom życia mieszkańców, niski poziom wynagrodzeń, słaby dostęp do internetu.


III. REALIZACJA ZADAŃ KTÓRA PRZYCZYNI SIĘ DO POPRAWY SYTUACJI NA TERENIE GMINY GRABOWIEC


1. W zakresie produkcji rolnej i leśnej- podnoszenie opłacalności produkcji rolnej a szczególnie :• ograniczenie przekazywania gleb o wysokich wartościach pod inwestycje,• zwiększenie gospodarstw produkujących zdrową żywność,• tworzenie grup producenckich celem lepszego zbytu produktów rolnych,• utrzymywanie upraw tradycyjnych tj. zbóż, buraków cukrowych, roślin oleistych,- ochrona kompleksów leśnych,- zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo szczególnie o dużym spadku terenu.
2. W zakresie systemu komunikacji i infrastruktury
- systematyczna poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i powiatowych,- utwardzanie gruntowych odcinków dróg,- modernizacja wodociągu w Wólce Tuczępskiej poprzez wykonanie drugiego odwiertu studni,- budowa oczyszczalni z kanalizacją w Grabowcu,- budowa przyzagrodowych oczyszczalni w poszczególnych sołectwach,- czynienie starań w sprawie budowy gazociągu średnio prężnego dla zasilania gospodarstw domowych.
3. W zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego- ochrona istniejących pomników przyrody,- rozwój infrastruktury służącej odnowie środowiska tj. oczyszczalnie ścieków, kanalizacja,- zalesianie terenów nieprzydatnych rolniczo,- utrzymanie i rozwój zieleni, ograniczenie lokalnych zanieczyszczeń powietrza.
4. W zakresie poprawy środowiska kulturowego- zachowanie zabytków w ich obecnej formie przestrzennej wraz z ich otoczeniem,- przywracanie dawnej świetności obiektom zabytkowym, pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych zagospodarowaniem obiektów zabytkowych,- poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego Gminnego Ośrodka Kultury,- utrzymywanie i poprawa stanu technicznego nieczynnych cmentarzy wyznaniowych z zachowaniem nagrobków i drzewostanu,- utrzymywanie i renowacja kapliczek i figur przydrożnych, - kontynuowanie i wspieranie tradycji twórczości ludowej.
5. W zakresie poprawy warunków życia mieszkańców - działania zmierzające do zmniejszenia bezrobocia poprzez: przyciąganie nowych inwestycji, przekwalifikowania bezrobotnych, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,- podnoszenie jakości kształcenia poprzez dostarczanie szkołom niezbędnych materiałów wyposażenia – szczególnie sprzętu i oprogramowania komputerowego,- podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej.
6. Realizacja zadań na lata 2007- 2013Rezultaty wygenerowane przez realizację Planu Rozwoju Lokalnego będąmiały wpływ na wzrost poziomu życia mieszkańców gminy, wpłyną na ich większą aktywność zawodową, gmina będzie bardziej dostępna dla inwestorów, stanie bardziej konkurencyjna itp.Projekty wynikające z planu rozwoju lokalnego są ściśle powiązane z działaniami zrealizowanymi w latach poprzednich lub z zadaniami realizowanymi aktualnie i planowanymi w przyszłości.
Biorąc pod uwagę inwestycje drogowe to w 2004 roku modernizowano:1. Wykonano podbudowę cementową na drodze gminnej Szystowice –Henrykówka- Bereść długości 760 mb wartości 144.139 zł.2. Położono asfalt w miejscowości Grabowiec Góra na długości 300 mb wartości 40.051zł.3. Położono asfalt w Grabowcu na ulicy Wesołej na długości 450 mb wartości 50.279 zł.4. Ułożono trylinkę w Grabowcu na ul. Górnej długości 48 mb wartości 11.844 zł.
W 2005 roku zrealizowano takie inwestycje drogowe jak:1. Położono asfalt na drodze Szystowice-Henrykówka-Bereść długości 750 mb wartości 107.045 zł.2. Położono asfalt w Majdanie Tuczępskim długości 120 mb wartości 9.124 zł.3. Położono asfalt w Grabowcu ul. Wesoła długości 237 mb wartości 59.742 zł.4. Położono asfalt w Żurawlowie długości 150 mb wartości 16.899 zł.
W 2006 roku zrealizowano takie inwestycje drogowe jak:1. Wykonano podbudowę cementową na drodze Szystowice-Henrykówka-Bereść długości 960 mb wartości 203.844 zł.2. Położono asfalt w Majdanie Tuczępskim długości 75 mb wartości 8.139 zł.3. Położono asfalt w Żurawlowie na długości 120 mb wartości 16.157 zł.4. Położono asfalt w Grabowcu ul. Krynoczki na długości 195 mb wartości 35.640 zł.W latach 2004-2006 zmodernizowano chodniki w Grabowcu, Tuczępach na długości 1088 mb. Inwestycje drogowe planowane planowano w ramach działań podejmowanych w poprzednich latach przez gminę i z pewnością wpłyną pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców, zmniejszą liczbę wypadków na drogach, wpłyną na skrócenie czasu podróży.Podstawowym zamiarem gminy jest doprowadzenie do jak największej ilości dróg utwardzonych w poszczególnych miejscowościach.Inwestycje z zakresu oświaty, która jest jednym z podstawowych proritetów gminy to budowa w latach 2004-2006 hali sportowej, której wartość wyniosła 2.792.300 zł. Wydatki na tę sferę stanowią znaczną część budżetu gminy. Działania podjęte w latach ubiegłych przyczynią się do podniesienia poziomu nauczania na terenie gminy, a w dalszej perspektywie wpłyną na większą aktywność zawodową absolwentów i zmniejszą różnice w poziomie wykształcenia między młodzieżą z terenów wiejskich i miejskich.

Wartości inwestycji i kwoty przeznaczone na inwestycje wynikają z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Grabowiec oraz budżetu gminy uchwalanego co roku. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wartości inwestycji mogą się zmieniać z powodu cen materiałów, wynagrodzenia za pracę, podatków. Za wdrażanie Planu Rozwoju lokalnego gminy Grabowiec odpowiedzialny jest Wójt, który ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania zawarte w planie oraz ich poprawne i efektywne wdrożenie.Jednocześnie Wójt zobowiązany jest do opracowania i przedkładania wniosków na realizację projektów, realizację projektów i zakończenie ich w ustalonym terminie.Wdrażanie poszczególnych projektów odbywało się będzie zgodnie z opracowanym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.


Grabowiec- kwiecień 2007