Nawigacja
STATUT

Uchwała nr 3/2012
walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego
Towarzystwa Przyjaciół Grabowca z dnia 08 lutego 2012 r. 


w sprawie: zmiany Statutu Towarzystwa Przyjaciół Grabowca

Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 - tekst jednolity, zgodnie z treścią §18 pkt 5 Statutu TPG, na wniosek Zarządu Towarzystwa, po zapoznaniu się z treścią proponowanych zmian w Statucie TPG, oraz wysłuchaniu głosów w dyskusji - Towarzystwo Przyjaciół Grabowca p o s t a n a w i a :

§ 1.
Uchwalić tekst jednolity Statutu Towarzystwa Przyjaciół Grabowca zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.
Zobowiązać Zarząd Towarzystwa do niezwłocznego zawiadomienia sądu rejestrowego o zmianie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Grabowca.

§ 3.
Przyjąć do realizacji i stosowania przez wszystkich członków Towarzystwa jednolity tekst Statutu Towarzystwa Przyjaciół Grabowca stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.
Za realizację niniejszej uchwały czyni się odpowiedzialnymi wszystkich członków Towarzystwa.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


                                               Przewodniczący walnego zgromadzenia TPG

                                                                 Elżbieta Nowak

 STATUT 

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GRABOWCAI. Postanowienia ogólne


§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRABOWCA, w skr&´cie TPG, zwane w dalszej części „Towarzystwem”. 


Towarzystwo jest apolityczną samorządną organizacją o charakterze społeczno - kulturalnym zrzeszającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane programem działania zawartym w niniejszym statucie.


§ 2

Zasadniczym terenem działania jest Grabowiec i okolice, jednak ze względu na działalność popularyzatorską i promocyjną celów, terenem działania może być obszar całego kraju.


§ 3

Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.


§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń.


§ 5

Towarzystwo może posiadać własne symbole i odznaki organizacyjne według wzoru zatwierdzonego przez właściwy organ administracji państwowej, a także używać pieczęci 
z nazwą: Towarzystwo Przyjaciół Grabowca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję 
o utworzeniu stanowisk etatowych.

II. Cele i środki działania


§ 7

Celem Towarzystwa jest działalność kulturalna, oświatowa, sportowa oraz promocyjno- popularyzatorska walorów turystycznych, historycznych, przyrodniczych i ekologicznych Gminy Grabowiec.

§ 8

Towarzystwo realizuje swe cele poprzez:

a) organizowanie masowych imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i proekologicznych,

b) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w formie: sesji naukowych, seminariów, konferencji, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, prezentacji medialnych, oraz wydawnictw,

c) propagowanie i szerzenie kultury regionalnej,

d) popularyzację turystyki i walorów turystyczno-przyrodniczych

e) inicjowanie i wspieranie wszelkich działań proekologicznych, oraz propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego,

f) upamiętnianie miejsc historycznych,

g) inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie różnych akcji społecznych, których nadrzędnym celem jest dobro człowieka i lokalnej społeczności,

h) podejmowanie działań na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków w Gminie,

i) współpracę z innymi towarzystwami i stowarzyszeniami.


III. Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 9
Przynależność do Towarzystwa jest dobrowolna. 
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polski, bez względu na przynależność polityczną, któremu odpowiada program działania Towarzystwa. 
Członków przyjmuje zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.


§ 11

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa na zasadach określonych niniejszym statutem,

2) zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawach działania Towarzystwa,

3) uczestniczenia w zebraniach i wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo,

4) współudziału w zarządzaniu majątkiem.

5) noszenia znaku graficznego – znaczka organizacyjnego Towarzystwa.

§ 12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Towarzystwa,

2) przestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Towarzystwa,

3) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa oraz dbania o jego dobre imię,

4) wywiązywania się z przyjętych zobowiązań na rzecz Towarzystwa,

5) przestrzegania ogólnie przyjętych norm społeczno-prawnych i etycznych.

§ 13

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu woli wystąpienia z Towarzystwa,

2) uzyskania prawomocnego wyroku sądowego skazującego za przestępstwo,

3) nierealizowania obowiązków ujętych w § 12 – decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie,

4) śmierci członka.


§ 14

Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla Towarzystwa.
Godność honorowego członka nadaje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów. 
Członek honorowy posiada uprawnienia członka zwyczajnego z tym, że jest zwolniony od czynności obowiązkowych w Towarzystwie.

§ 15

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna - zainteresowana działalnością Towarzystwa – która zadeklaruje stałe poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaje przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.
Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym.
Członek Towarzystwa korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym (z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego).
Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach określonych w § 13 pkt. 1.2., a w stosunku do osób fizycznych pkt. 2 i 4.

§ 16
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie członków, zwoływane przynajmniej raz w roku, najpóźniej jednak w 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa w 14 dniowym terminie z podaniem tematyki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może być zwołane na pisemny wniosek 2/3 ogólnej liczby członków z podaniem tematyki.
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołujący zawiadamia członków na piśmie, najpóźniej na czternaście dni przed terminem spotkania.
W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia uchwalane są zwykłą większością głosów, 
a zmiany w statucie większością głosów 2/3 aktualnej liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
Bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje pięcioosobowy Zarząd, wybierany przez Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa zwykłą większością głosów, na okres 3 lat.
Członkowie Zarządu Towarzystwa wybierają: 

a) przewodniczącego,

b) zastępcę przewodniczącego,

c) sekretarza,

d) skarbnika
Do kompetencji Zarządu należy:

a) organizowanie pracy Towarzystwa,

b) przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji,

c) realizowanie budżetu Towarzystwa,

d) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
Podstawą działania Towarzystwa są: sekcje, komisje i zespoły problemowe.
Kontrolę finansową działalności Towarzystwa sprawuje trzy osobowa Komisja Rewizyjna, wybierana według tych samych zasad co Zarząd.
Do kompetencji Komisji należy:

a) kontrolowanie wszelkich form działalności Towarzystwa,

b) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z dokonanych w wyniku kontroli ustaleń oraz wynikających z nich wniosków,
Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
w posiedzeniu Zarządu. 
Pozostałe komisje i zespoły problemowe mogą być powoływane doraźnie na zebraniach Zarządu Towarzystwa w celu realizowania konkretnych zadań.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos

V. Majątek Towarzystwa

§ 17

Na fundusze Towarzystwa składają się:
Wpływy z udziałów członkowskich.
Darowizny, zapisy i dobrowolne ofiary.
Zyski z organizowanych imprez.
Dotacje państwowe i samorządowe.

§ 18

Majątek Towarzystwa stanowią przedmioty nabyte z własnych środków lub otrzymane

w drodze darowizny.

§ 19
Prowadzenie gospodarki funduszem Towarzystwa odbywa się na zasadzie przepisów ogólnie obowiązujących.
Do zaciągania zobowiązań finansowych, podpisywania umów, aktów notarialnych oraz pełnomocnictw upoważniony jest Prezes Towarzystwa lub wiceprezes działający łącznie ze Skarbnikiem Towarzystwa.

VI. Likwidacja Towarzystwa

§ 20
Towarzystwo może rozwiązać się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków.
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w razie gdy:

a) liczba członków Towarzystwa zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego założenia,

b) nie ma warunków do ich uzupełnienia w okresie nie dłuższym niż rok.


VII. Przepisy końcowe

§ 21


W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.§ 22

Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Grabowca w dniu 08 lutego 2012 roku.

§ 23

Traci moc Statut Towarzystwa z dnia 23 maja 2000 roku.Sekretarz Zarządu:                                              Prezes Zarządu: 

 Teresa Zirebiec                                                   Tadeusz Halicki