Nawigacja
Wacław Jaroszyński - Honorowy Obywatel Gminy Grabowiec

   

Wacław Jaroszyński - Honorowy Obywatel Gminy Grabowiec

Uchwała Nr XX/96/08 Rady Gminy Grabowiec
z dnia 06 września 2008 r. w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa gminy.
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Grabowiec nadaje Panu Wacławowi Jaroszyńskiemu tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Grabowiec” - w uznaniu zasług za całokształt dokonań i ogrom pracy dokumentalisty historyka, jaką włożył w przygotowywanie i wydanie drukiem monografii Grabowca, w której opisał siedem wieków historii naszej miejscowości oraz innych publikacji traktujących o Gminie Grabowiec.

§ 2

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie treści na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie i oficjalnej stronie internetowej Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jadwiga Pijajko

UZASADNIENIE

Pan Wacław Jaroszyński urodził się w 1919 roku, aktualnie mieszka w Świdniku k. Lublina a pochodzi z Grabowca-Góry.
Z wykształcenie prawnik z zamiłowania historyk.
W czasie II wojny działał w Armii Krajowej pod pseudonimem „Lis”. Był żołnierzem w oddziale „Maryśki" płk. Kazimierza Wróblewskiego, słynnego dowódcy oddziału leśnego AK i komendanta re jonu Grabowiec AK. Za działalność w Armii Krajowej, w 1945 r. został zesłany na Ural. Powrócił w 1947 r. Ukończył szkołę średnią w Zamościu i studia na wydziale prawa UMCS w Lublinie. Pracował na stanowisku radcy prawnego w WSK Świdnik.
Pan Jaroszyński większość życia spędził poza Grabowcem, ale badanie historii Grabowca stało się Jego pasją i nieodłącznym zajęciem. Zwłaszcza Góra Zamkowa i jej dzieje fascynowały Go zawsze. W Archiwum Państwowym w Lublinie spędził całe lata. Przestudiował 303 księgi miasta i powiatu grabowieckiego, zawierające informacje o najdawniejszej historii. To ogromne źródło wiedzy nigdy wcześniej nie było tak gruntownie zbadane.
Efektem tych wieloletnich badań była publikacja monografii „Siedem wieków Grabowca", opisująca nie tylko jej najstarsze dzieje. Autor doprowadził historię miasteczka do lat dziewięćdziesiątych XX wieku, sporo miejsca poświęcając okresowi okupacji niemieckiej a w tym okresie partyzanckiej Rzeczpospolitej Grabowieckiej.
Pan Jaroszyński jest także współautorem książki „Łuny nad Huczwą i Bugiem", a w 1991 r. wydał „Władysława Czachórskiego żywot i sprawy". Był także inicjatorem założenia w Grabowcu "Chóru 700-lecia" - znanego w latach 1967 - 70 w całym województwie lubelskim.
Za całokształt swojej wieloletniej pracy historyka dokumentalisty – Pan Wacław Jaroszyński w pełni zasługuje na tytuł „Honorowego Obywatela”.

Artykuł w Tygodniku Zamojskim z 03 września 2008 r. >>pdf

 

 

 

 Pan Wacław Jaroszyński otrzymuje podziekowanie i pamiątkową statuetkę od Zdzisława Koszela - wójta i Jadwigi Pijako - przewodniczącego rady.

Siedzą od lewej w pierwszym rzędziej: Zdzisław Koszel - Wójt Gminy Grabowiec, Henryk Matej - Starosta Zamojski, Krzysztof Szwal - przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, Adolf Koszuta - Naczelnik Gminy Grabowiec w latach 1975 - 1982, Lucjan Banaszkiewicz - lekarz wet. były Kierownik Lecznicy Wetarynaryjnej w Grabowcu w latach 70-tych, Tadeusz Sagadyn - Inspektor Oswiaty w Grabowcu w latach 80-tych. Stoi: Wacław Jaroszyński. 

 Wywiad dla Radia Lublin
Artykuł w Tygodniku Zamojskim z 03 września 2008 r. >>pdf

Fot. Tadeusz Halicki