Rada Gminy Grabowiec podjęła uchwałę w sprawie zamiaru stopniowj likwidacji liceum i szkoły zawodowej.

Procedura likwidacji szkoły składa się z dwóch równorzędnych etapów. W pierwszej kolejności podejmowana jest uchwała o zamiarze likwidacji placówki, która ma charakter intencyjny.

Następnie organ prowadzący szkołę jest zobowiązany, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty Niezbędne jest także uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty i dopiero po wypełnieniu tej procedury możliwe jest podjęcie kroków prowadzących do likwidacji szkoły.

 

Nasza Gmina dokłada do oświaty coraz więcej środków własnych. W okresie 6 lat z budżetu Gminy Grabowiec wydatkowano ponad 8 mln. 116 tys. zł. Średnio dotacja własna to około 1 mln.352 tys. zł. rocznie.

Gmina napotyka na coraz większe trudności w uzupełnianiu subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa, na realizację zadań oświatowych z dochodów własnych. Jest to spowodowane przede wszystkim  niżem demograficznym, ale również brakiem zabezpieczenia przez budżet państwa środków finansowych, adekwatnych do skali prowadzonych przez Gminę zadań oświatowych, w tym obowiązku spełnienia średnich ustawowych wynagrodzeń nauczycieli.

 

W Zespole Szkół im Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w roku szkolnym 2015/2016  uczy się 485 uczniów. Szkoła zatrudnia 52 nauczycieli.

Na jednego nauczyciela przypada 9,3 uczniów.

Spadek liczby uczniów w Zespole Szkół w Grabowcu powoduje zmniejszenie subwencji oświatowej. W porównaniu z rokiem 2014 o 352 tys. zł. do roku 2015.

Nie przekłada się to na spadek zatrudnienia nauczycieli, co powoduje wzrost kosztów utrzymania Zespołu, które to muszą być pokrywane środkami własnymi gminy.

Średnio etat nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół  kosztuje samorząd około 70 tys. zł. brutto rocznie.

Z wyliczeń księgowej ze szkoły na wynagrodzenia w zespole wydatkujemy około 90% rocznego budżetu oświaty.

Analizując strukturę wydatków na oświatę w okresie 6 lat (w załączeniu),  Rada Gminy Grabowiec wnioskuje o ograniczenie wydatków na oświatę z własnego budżetu w kolejnych latach.

 

W związku z powyższym zasadne jest zdaniem Rady, zamiar likwidacji poprzez wygaszanie Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w których obecnie naukę pobiera  31 uczniów w liceum (3 klasy) i 12 uczniów w szkole zawodowej (2 klasy).

Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w liceum i szkole zawodowej będą mieli możliwość jej ukończenia. Wygaszenie nastąpi: dla szkoły zawodowej z dniem 31 sierpnia 2017 roku, a dla liceum z dniem 31 sierpnia 2018 roku.


W roku bieżącym na oświatę z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1 mln. 520 tys., (tabela w załączeniu) a potrzeba będzie jeszcze około 110 tys. zł  na płace w miesiącu grudniu 2015 r.

W projekcie budżetu gminy Grabowiec na rok 2016, w dziale oświata i wychowanie, zaplanowano kwotę  1 mln.539 tys. zł ze środków własnych gminy. Aktualnie w Zespole Szkół jest zatrudnionych 53 nauczycieli w wymiarze 50,84 etatu: w tym 36 nauczycieli dyplomowanych, 11 mianowanych, i 6 kontraktowych.

 

Załącznik, struktura wydatków w okresie 2010 - 2015 >>plik pdf

 

Publikowana treść uzasadnienia wraz z tabelą, była omawiana przez przewodniczącą Rady Gminy Grabowiec na posiedzeniu Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Grabowcu. Ponadto powielony dokument otrzymali nauczyciele, rodzice, radni i sołtysi z terenu gminy Grabowiec.