Droga powiatowa Grabowiec - Uchanie będzie remontowana

Wysokość dotacji wynosić będzie 1.840.000 zł, nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego po przekazaniu przez nią do dnia 30 listopada 2018 r, dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa (...)...

Starosta Powiatu żąda od gminy Grabowiec wsparcia finansowego na realizację remontu drogi powiatowej:

W załączeniu przekazuję promesę znak: DOUZK-lll-7741-9-23/2018 z dnia 25 września 2018r na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3233L Uchanie - Grabowiec w miejscowościach: Grabowczyk, Grabowiec i Ornatowice .

Całkowite koszty inwestycyjne

{wg kosztorysu inwestorskiego}     - 2 300 000,00 zl

Dotacja                                       -1 840 000,00 zł.

Wkład własny jst                         -   460 000,00, w tym :

Powiat 2a mojski                         -    230 000,00zł.

Gmina Grabowiec                        -    230 000,00 zł.

Mając na uwadze poprawę warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy, uprzejmie proszę o podjęcie i przestanie uchwały Rady Gminy Grabowiec w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania.

Jednocześnie informuję, ze koszty zadania mogą ulec zmianie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót.