30 Czerwiec 2022 23:53
Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu

 

 

Fragment odkopanych fundamentów budynku wg stanu na dzień 17.04.2019 r.

Fot. Tadeusz Halicki

 


 

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY

Obiekt dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z jedną wewnętrzną klatką schodową. Budynek przykryty stropodachem wentylowanym dwuspadowym, o 10% i 5% spadkami połaci dachowych. Odprowadzenie wód opadowych dachu systemem rynien i rur spustowych, ze skierowaniem wód na własny teren zielony działki.

Bryła budynku w kształcie prostokąta, z małym uskokiem w elewacji północnej i ryzalitem od strony

południowej.

Budynek zrealizowany w latach 1959-1964 w systemie gospodarczym, w czynie społecznym.

Technologia wykonania tradycyjna, murowana, uzupełniona elementami konstrukcyjnymi żelbetowymi i stalowymi.

Układ konstrukcyjny budynku mieszany poprzeczny i podłużny.

Budynek posiada cztery wejścia.

Od strony północnej znajduje się wejście główne, ze schodami zewnętrznymi oraz zagłębiony do poziomu piwnic wjazd do garażu. Zjazd do garażu ograniczony obustronnymi murkami oporowymi.

Od strony zachodniej w ścianie ryzalitu znajduje się wejście ze schodami do wewnętrznej klatki schodowej.

Od strony zachodniej znajduje się taras zewnętrzny ze schodami, a w ścianie szczytowej budynku znajduje się wejście do budynku.

Od strony wschodniej znajdują się schody zewnętrzne prowadzące do apteki. W ścianie szczytowej wschodniej znajduje się wejście do apteki.

2. FUNKCJA OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY

Obiekt użyteczności publicznej wielofunkcyjny, w którym siedzibę mają następujące instytucje :

-  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Grabowcu s.c. – Marek Tabała, Bożena Tabała

-  Apteka Prywatna Marianna Jach – Halicka

-  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

3. ISTNIEJĄCE INSTALACJE WEWNĘTRZNE

-          instalacja wody zimnej

-          instalacja wody ciepłej

-          instalacja wodna p.poż., z hydrantami zlokalizowanymi na klatce schodowej parteru i piętra

-          instalacja kanalizacji sanitarnej, włączona do gminnej sieci kanalizacyjnej

-          instalacja centralnego ogrzewania zasilana przyłączem z sieci gminnej c.o. połączonej z kotłownią gminną

-          wentylacja grawitacyjna

-          instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego, gniazd wtyczkowych

-          instalacja odgromowa

4. FUNKCJA OBIEKTU – STAN PROJEKTOWANY

Obiekt użyteczności publicznej wielofunkcyjny, w którym siedzibę mają następujące instytucje :

-          Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Grabowcu s.c.  – Marek Tabała, Bożena Tabała

-          Apteka Prywatna Marianna Jach – Halicka

-          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Funkcja obiektu nie ulega zmianie i pozostaje taka, jak opisano powyżej.

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH

Branża budowlana

Piwnica

-  demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

-  demontaż istniejącej stolarki okiennej

-  demontaż krat okiennych

-  demontaż bramy garażowej

-  rozebranie opasek odwadniających z trylinki betonowej łącznie z obrzeżami betonowymi

-  wykonanie obwodowego, odcinkowego rozkopu od strony zewnętrznej ścian piwnic

-  skucie tynku z cokołu budynku oraz tynku zewnętrznego ściany piwnicznej od poziomu opaski do poziomu wierzchu ławy fundamentowej

-  przygotowanie powierzchni ścian, z uzupełnieniami ewentualnych ubytków, zagruntowaniem wzmacniającymi preparatami głęboko penetrującymi

-  wykonanie tynku cementowego rapowanego

-  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

-  ocieplenie od strony zewnętrznej ścian piwnicznych, z zabezpieczeniem warstwy ciepłochronnej folią budowlaną kubełkową

-  zasypanie rozkopu, z warstwowym ubijaniem gruntu

-  skucie tynków we wszystkich pomieszczeniach, z całej powierzchni ścian i sufitów

-  wykonanie w ścianach dla wszystkich pomieszczeń, otworów nawiewnych typu „Z”, z zastosowanie rur PCV

-  udrożnienie otworów wentylacji grawitacyjnej w istniejących kominach

-  montaż stolarki okiennej, z szybami klasy P2

-  montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej

-  montaż rozwieranej bramy garażowej, ocieplanej

-  roboty posadzkowe we wszystkich pomieszczeniach ( przygotowanie podłoża, frezowanie górnej warstwy posadzek, warstwa sczepna, warstwa izolacji przeciwwilgociowej, warstwa cieplna, betonowa posadzka właściwa zbrojona)

-  zabezpieczenie ścian i sufitów preparatami grzybobójczymi i pleśniobójczymi

-  zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów, wzmacniającymi preparatami głęboko penetrującymi

-  wykonanie tynków kat. III na ścianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach

-  roboty malarskie powierzchni ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach

Parter i piętro

-  demontaż wszystkich podokienników zewnętrznych

-  demontaż pokrycia i obróbek blacharskich daszków nad wejściami

-  demontaż balustrad ochronnych schodów zewnętrznych „S1” i „S2”

-  demontaż rur spustowych oraz haków montażowych, z wykonaniem zastępczego systemu -odprowadzania wód opadowych z dachu

-  demontaż zwodów pionowych odgromowych, z wykonaniem przewodów zastępczych

-  skucie tynków odspajających się, luźnych i odparzonych ( ok. 50% powierzchni ścian ), z uzupełnieniem powierzchni tynkami wyrównawczymi

-  wykonanie otworów nawiewnych w ścianach poprzecznych szczytowych stopodachu wentylowanego

-  ocieplenie ścian styropianem kołkowanym do podłoża

-  ocieplenie glifów okiennych i drzwiowych styropianem klejonym do podłoża

-  ocieplenie od góry i od dołu płyt daszków nad wejściami

-  wykonanie warstwy klejowej z zatopioną siatką

-  na powierzchniach ścian przy drzwiach wejściowych, na całej szerokości podestów schodowych, stosować siatki pancerne

-  zabezpieczenie narożników drzwi i okien, kątownikami z blachy stalowej perforowanej

-  wykonanie warstwy fakturowej typu „kornik”, barwionej fabrycznie – tynk cienkowarstwowy akrylowy

-  montaż podokienników zewnętrznych

-  wykonanie obróbek blacharskich daszków nad wejściami

-  wykonanie rynien i rur spustowych daszków nad wejściami

-  przygotowanie powierzchni podłoży schodów zewnętrznych „S1”, „S2” i „S3”, z montażem okładzin wykończeniowych

-  montaż balustrad ochronnych dla schodów zewnętrznych „S1” i „S2”

Dach

-  demontaż czap kominowych wszystkich kominów

-  rozbiórka komina kotłowni

-  przebudowa wszystkich kominów wentylacyjnych i spalinowych

-  demontaż obróbek blacharskich murków dachowych

-  rozbiórka murków dachowych i budowa nowych o odpowiedniej wysokości

-  wykonanie w dachu otworów aplikacyjnych do podania granulatu z wełny mineralnej ocieplającej strop piętra

-  ocieplenie stropu piętra

-  wykonanie pokrycia dachu z blachy na ruszcie drewnianym

-  wykonanie obróbek blacharskich kominów, gzymsów, pasów podrynnowych

-  montaż w otworach aplikacyjnych w połaciach dachu, kominków wentylacyjnych

-  wykonanie robót dekarskich

-  montaż 3 kolektorów słonecznych instalacji solarnej

-  montaż do dachowej instalacji odgromowej

-  montaż rynien i rur spustowych

6. ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁYCH BRANŻ

Branża sanitarna

Dla całości instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z gminnej kotłowni, projektuje się regulację wewnętrznego systemu centralnego ogrzewania.

Instalacja solarna z wewnętrzną instalacją c.w.u. i cyrkulacją

Branża elektryczna

Przebudowa instalacji odgromowej dachu z podłączeniem do istniejącego uziomu otokowego. Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych.

ROBOTY BRUKARSKIE

Przebudowa opasek odwadniających budynek, z wykonaniem utwardzeń z betonowej kostki brukowej. Przebudowa podjazdu do garażu, z wykonaniem utwardzenia z betonowej kostki brukowej.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Ilość kondygnacji podziemnych                        - 1

Ilość kondygnacji nadziemnych                         - 2

Ilość klatek schodowych wewnętrznych             - 1

Ilość wejść zewnętrznych ( poziom parteru )      - 4
Wejście na dach – wewnętrzny wyłaz dachowy
Długość obiektu                       - 27,87m

Szerokość                                - 11,92 – 13,74m

Wysokości pomieszczeń :

-  wysokość użytkowa piwnic                                         -    2,52 – 3,42m

-  wysokość użytkowa parteru                                        -    2,92m

-  wysokość użytkowa piętra                                          -    2,93m Wysokość budynku do okapu ( ponad terenem )                                              - 8,13 – 8,64m Wysokość budynku do kalenicy ( ponad terenem )                         - 9,24 – 8,82m

Powierzchnia użytkowa piwnic                                     - 263,13 m²

Powierzchnia użytkowa parteru                                    - 261,56 m²

Powierzchnia użytkowa piętra                                      - 263,48 m²

Powierzchnia użytkowa razem                                      - 788,17 m²

Powierzchnia zabudowy budynkiem                                          - Pz = 340,14m²

Powierzchnia ( łączna ) zabudowy schodami zewnętrznymi         - Psz = 47,70m²

Powierzchnia zabudowy podjazdem do garażu                          - Ppg = 40,90m²

Kubatura całkowita obiektu - V = 3 897,00m³

8. OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPU ORAZ IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

8.1.  Ocieplenie ścian piwnicznych

Płyty z frezem, z polistyrenu ekstrudowanego typu XPS 50, grubości 12cm.

Współczynnik przewodzenia ciepła dla polistyrenu λ = 0,036 W/mK.

Od strony gruntu płyty polistyrenowe chronione folią budowlana kubełkową, kołkowaną do podłoża.

8.2.  Ocieplenie ścian nadziemia

Ocieplenie ścian nadziemia - fasadowe płyty ze sytropianu EPS 70-038, z frezem, grubości 15cm, kołkowanymi do podłoża, z wyprawą z systemowego akrylowego tynku cienkowarstwowego, barwionego. Płyty styropianu układać 30cm poniżej dolnego poziomu stropu piwnic.

Glify otworów okiennych ocieplić styropianem grubości 2,0cm. Współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu λ = 0,036 W/mK.

8.3.  Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic

Od strony gruntu, od górnego poziomu ław fundamentowych do wysokości 60cm ponad opaskę od­wadniającą, wykonać pionową izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych z dwóch warstw emulsji bitu­micznej, nie zawierającej wypełniaczy rozpuszczalników, odpowiednią dla styczności z płytami styropianowy­mi.

Izolację układać na tynku cementowym rapowanym. Na ławie należy wykonać fasetę (zaokrąglenie) z betonu wodoodpornego, aby izolację można było dobrze ułożyć.

8.4.  Okładziny cokołów zewnętrznych

Obwodowy cokół ściany fundamentowej od poziomu opaski odwadniającej do rzędnej kapinosu ocieplenia ścian nadziemia projektuje się z granulatu żywicznego, układanego na podkładzie z zaprawy klejowej z zatopioną siatką.

8.5.  Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Ocieplenie stropodachu wentylowanego projektuje się z granulatu skalnej wełny mineralnej np. Granrock lub jej odpowiednik, o grubości po osiadaniu a = 22cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK.

Ze względu na występujące w przestrzeni poddachowej ścianki ażurowe, stanowiące oparcie żelbetowych dachowych płyt korytkowych aplikacje granulatu wełny mineralnej projektuje się poprzez wykonanie nawiercanych w płytach otworów aplikacyjnych średnicy 15cm.

Po zakończeniu aplikacji, sprawdzeniu docelowej grubości warstwy granulatu oraz jakości wykonania ocieplenia, otwory zabezpieczyć płaskimi siatkami poliwinylowymi.

W szczytowych ścianach dachowych, wykonać otwory wentylacyjne nawiewne średnicy 15cm, po 7 szt. dla każdej ściany od strony wschodniej i zachodniej.

Otwory wentylacyjne zabezpieczyć kratkami średnicy 15cm.

9. PRZEBUDOWA KOMINÓW DACHOWYCH

Ze względu na to, że kominy są wadliwie wykonane ( otwory wentylacyjne przechodzą przez czapy kominowe i otwarte są do góry), zaprojektowano przebudowę wszystkich wentylacyjnych kominów dachowych oraz wyburzenie jednego komina o dużym przekroju, będącego kominem zlikwidowanej kotłowni węglowej.

Przebudowa kominów polega na zdjęciu czap żelbetowych oraz rozbiórce murów kominowych do poziomu dachu oraz ich odtworzeniu z prawidłowo otwartymi kanałami wentylacyjnymi.

Przekrój wewnętrzny przewodów wentylacyjnych 14x14cm i 14x27cm pozostaje bez zmian. Wyprowadzenie kanałów wentylacyjnych w układzie obustronnym poziomym o przekroju kanałów 14x14cm. Wyloty kanałów zabezpieczyć ocynkowanymi stalowymi kratkami wentylacyjnymi. Kanały wentylacyjne wykonać 14cm poniżej dolnego poziomu czap kominowych. Dla kominów projektuje się ceramiczne czapy kominowe.

W przypadku wystąpienia przewodów spalinowych, kanały wyprowadzić pionowo w górę , przechodzące przez czapę kominową. Dla kominów z kanałami spalinowymi zamontować odpowiednie czapy kominowe – z otworami przelotowymi.

Mury kominowe murować z cegły ceramicznej klinkierowej pełnej klasy 25, na zaprawie murarskiej do klinkieru kategorii M5, z pozostawieniem pustych spoin.

Ponad połacią dachową obwodowo pozostawić tzw. wydrę kominową, dla zamocowania obróbki blacharskiej.

10.  PRZEBUDOWA DACHOWYCH ŚCIAN KOLANKOWYCH

Ze względu na zły stan techniczny dachowych ścian kolankowych oraz ich małą wysokość, zaprojektowano przebudowę tych elementów na całych długościach. Ścianki należy rozebrać do połaci dachowych łącznie z obróbkami blacharskimi.

Całość ścianek murować z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M5, ze zbrojeniem spoin siatkami stalowymi z drutu ocynkowanego 3mm o oczkach 5,0x5,0cm. Szerokość siatek ok.16cm.

Mur wyprowadzić 25-30cm ponad połać dachową, przykrywając go obróbką blacharską mocowaną do zaimpregnowanych listew drewnianych, z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy listwami twardą wełną mineralną.

Obróbki wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7mm.

11.  POKRYCIE DACHU

-  istniejące pokrycie z 2 warstw papy do rozbiórki

-  pod drewniany ruszt dachowy wykonać paroizolację z folii dachowej

-  podwaliny dachowe "PD" wykonać z kantówki drewnianej 12,0x7,5cm (układanej na płasko), zabezpieczonej środkami ochrony biologicznej, mykologicznej - Soltox i ochrony ogniowej - Fobos 2M

-  ruszt kotwić do żelbetowej konstrukcji dachu, kotwami stalowymi ocynkowanymi M14, wklejanymi chemicznie, w rozstawie max. co 150cm

-  murłaty 12,0x12,0cm, mocowane przy pomocy kotew stalowych m16/500, zabetonowanych w proj. wieńcu żelbetowym, w rozstawie co max. 150cm

-  krokwie 7,5x12,0cm, mocować do murłat i podwalin dachowych na perforowane złącza kątowe np. BMF

-  po zakotwieniu rusztu wykonać pozostałe warstwy dachowe :

 -  dachowa folia wiatrowa

-  deskowanie ażurowe z desek 12x2,5cm w rozstawie osiowym co 24cm

-  blacha powlekana stalowa ( kolor grafit) łączona na rąbek stojący

12.  WIEŃCE W POZIOMIE DACHU

W poziomie dachu, pod oparcie murłat dachowych, projektuje się wieńce żelbetowe W-1 o wymiarach 51x25cm oraz W-2 o wymiarach 38x25cm. Wieńce wylewane z betonu kl. C 20/25. Zbrojenie wieńców W-1:

-  zbrojenie podłużne 3 + 3 pręty # 12 ( stal B 500 SP ) + strzemiona z prętów Ø 6 co 25cm ( stal A-0 St0S ) Zbrojenie wieńców W-2:

-  zbrojenie podłużne 2 + 2 pręty # 12 ( stal B 500 SP ) + strzemiona z prętów Ø 6 co 25cm ( stal A-0 St0S )

13.  RYNNY I RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe alucynkowe średnicy 120mm.

14.  OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Dla istniejących schodów zewnętrznych „S1”, „S2” i „S3” projektuje się wykonanie okładzin wykończeniowych.

Istniejące schody, to konstrukcja żelbetowa nie posiadająca warstwy wykończeniowej.

Przed wykonaniem okładzin, istniejącą konstrukcję schodów należy odpowiednio przygotować, stosując metodę piaskowania z odpyleniem powierzchni, zagruntowaniem podłoża i położeniem 2-4mm warstwy elastycznej, dwuskładnikowej zaprawy cementowej do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Powierzchnie pod płytki należy zagruntować.

Warstwę wykończeniową projektuje się z płytek klinkierowych, antypoślizgowych, mrozoodpornych, oznaczonych symbolem B11-B13. Płytki o nawierzchni naturalnie chropowatej, nierównej strukturze bądź reliefowane.

Płytki stopnicowe z profilowanymi krawędziami, zabezpieczające przed poślizgnięciem. Dla schodów stosować zestawy, w których skład wchodzą płytki stopnicowe, podstopnicowe, cokołowe i narożne.

Istniejące schody zewnętrzne „S-4” oraz taras pozostają bez zmian i nie są objęte opracowaniem.

15.  STOLARKA OKIENNA

Istniejąca stolarka okienna

Stolarka okienna z profili PCV, 5 komorowych, 3 szybowych, jedno- i wieloskrzydłowych, bez nawiewników powietrza.

Współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax = 1,30 W/m²K. Stolarka nowa, zamontowana w roku 2015. Kolor ślusarki biały – RAL 9016. Istniejąca stolarka okienna parteru i piętra pozostaje bez zmian.

Istniejąca, drewniana stolarka okienna piwnic do wymiany okien w ścianie wschodniej i południowej.

Projektowana stolarka okienna

Dla kondygnacji piwnic projektuje się okna PCV, o wymiarach 760x 360mm, z szybami bezpiecznymi P2. Wykaz okien wg rys. A8.

16.  ISTNIEJĄCA STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

Drzwi płytowe, z materiałów drewnopodobnych, pełne i częściowo przeszklone.

Dla węzłów sanitarnych skrzydła drzwiowe wyposażone w nawiewniki dolne.

Kolor stolarki i ślusarki biały – RAL 9016.

Istniejąca ślusarka drzwiowa wewnętrzna pozostaje bez zmian.

Istniejąca stolarka drzwiowa wewnętrzna podlega wymianie.

17.  ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

Drzwi zewnętrzne o konstrukcji aluminiowej, ocieplanej, dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe ( z usytuowaniem wg schematu na rzucie parteru ), z samozamykaczami skrzydeł głównych.

Skrzydła drzwiowe częściowo oszklone, szkłem bezpiecznym, otwierane na zewnątrz obiektu, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Kolor ślusarki brązowy – RAL 8002. Istniejąca ślusarka drzwiowa zewnętrzna pozostaje bez zmian.

18.  ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA – DRZWI GARAŻOWE

Drzwi do garażu dwuskrzydłowe, o konstrukcji stalowej ( profile kątowe z okładziną z blachy stalowej

płaskiej ), nieocieplana. Skrzydła otwierane na zewnątrz pomieszczenia.

Kolor ślusarki brązowy – RAL 8002.

Istniejąca ślusarka drzwiowa zewnętrzna podlega wymianie.

19.  PROJEKTOWANE OPASKI ODWADNIAJĄCE BUDYNEK

Opaski odwadniające budynek, wykonane z płyt chodnikowych betonowych, przeznaczone do rozbiórki.

19.1. Konstrukcja nawierzchni utwardzeń opasek odwadniających

Po wykonaniu robót budowlanych izolacyjnych i ocieplających ściany piwnic, należy wykonać opaski odwadniające budynek, z 5% spadkami od budynku.

Opaski od strony zachodniej i północnej wykonać z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej, układanej w betonowym obrzeżu chodnikowym 20,0x6,0cm, ustawionym na ławie betonowej 12,0x4,0cm.

Opaski od strony wschodniej i południowej (od strony wewnętrznych dróg dojazdowych), z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej, układanej od ściany budynku do istniejącego krawężnika drogowego.

Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych, w kierunku terenu zielonego, wibroprasowanymi betonowymi korytkami ściekowymi szerokości b = 20,0x50,0x8,0cm, w kolorystyce kostki brukowej.

Opis warstw :

-  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, grubości 8,0cm

-  Podsypka piaskowa grubości 5,0cm

-  Warstwa wzmacniająca podłoże z piasku stabilizowanego cementu o Rm = 2,5MPa, grubości 15,0cm

-  Warstwa gruntu gliniasto-pylastego zagęszczonego warstwami

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 30,0cm.

20.  POKONANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

20.1. Podjazd teleskopowy

Dla umożliwienia korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym, projektuje się podjazd teleskopo-wo-składany, do pokonania schodów zewnętrznych od strony południowej. Podjazd posiada perforowaną powierzchnię, o stałej wysokości ok. 50 mm na całej długości. Sposób składania łączy zalety systemów teleskopowych i składanych. Przyczepność powierzchni zapewnia specjalne ożebrowanie i perforacja na całej długości podjazdu.

System uchwytów umożliwia łatwe przeniesienie podjazdu, złożenie go lub przełożenie na drugą stronę. System blokady transportowej zapewnia bezpieczeństwo podczas przenoszenia i transportu. Podjazd przeznaczony także do podjazdu wózkiem elektrycznym.

Długość minimalna                   -   77 cm

Długość maksymalna               - 205 cm

Ilość segmentów                      - 3

Liczba schodów            - 3 ( pokonanie różnicy wys. ~ 45cm )

Szerokość wewnętrzna             - 25cm

Waga 1 szt.                             - 8,3kg

Nośność/para                          - 300kg

20.2. Krzesełko schodowe

W celu umożliwienia pokonania schodów z poziomu wejścia do budynku na kondygnację piętra projektuje się

typową windę schodową , tzw. krzesełko schodowe, najprostsze urządzenie, pozwalające na transport osoby

pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

Zasilanie sieciowe – ładowarka 240V, 50Hz. Moc silnika - 0,25kW. Typ napędu – zębatka. Maksymalne obciążenie – 127kg.

Szyna aluminiowa mocowana do stopni schodowych, wzdłuż poręczy schodowych.

21.  WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

-  ściany zewnętrzne                  - 0,200 W/m²K

-  ściana zewn. przy gruncie        - 0,190 W/m²K

-  podłoga w piwnicy                 - 0,247 W/m²K

-  stropodach                           - 0,151 W/m²K

-  strop nad piwnicą                  - 1,438 W/m²K

-  okna zewnętrzne                    - 1,300 W/m²K

-  drzwi zewnętrzne                    - 1,700 W/m²K

22.  ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE

Podokienniki zewnętrzne

Dla okien projektowanych, podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej lakierem poliestrowym w kolorze – RAL 9010 (Pure white)

Kształt profilu oraz wymiary podokiennika ustalić na budowie.

Balustrady schodowe

Dla schodów wewnętrznych projektuje się balustrady ochronne wysokości h = 1000mm, z profili rurowych okrągłych, stalowych.

Roboty malarskie

Tynki malowane farbami lateksowymi w kolorach jasnych pastelowych, przyjętych przez użytkownika obiektu.

23.  ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej i przestrzeganiem zasad BHP.

Wykonawca zadania wykona wszelkiego rodzaju zabezpieczenia istniejącej konstrukcji i elementów wykończeniowych.

Projektant :      inż. Henryk Grzeszczuk

upr. nr BGPK-VI-8387/21/89

ZAMOŚĆ – LIPIEC – 2016R.


 

18.05.2019

 

 

 

 

Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.03 trulib.blogspot.com