WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO GRABOWCU

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu

 1. Otwarcie zebrania i Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Vice Przewodniczącego oraz wyznaczenie protokolanta.
 2. Stwierdzenie quorum i ważności Walnego Zebrania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku zebrania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów organów Stowarzyszenia na nową kadencję.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 2015 - 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w kadencji za okres 2015 - 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres całej kadencji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2020-2024.
 11. Oświadczenie Zarządu w sprawie ukonstytuowania się Zarządu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na nową kadencję na lata 2020-2024.
 13. Oświadczenie Komisji Rewizyjnej w sprawie ukonstytuowania się komisji.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

Anna Kwiatkowska - Stankiewicz 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów 
i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu21 lutego 2020 roku w Zespole Szkół w Grabowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu. Podczas spotkania wybrano nowe władze stowarzyszenia:


Zarząd:

 • Krzysztof Hawro – prezes
 • Henryk Radelczuk – wiceprezes
 • Magda Zirebiec – Bartyzel – skarbnik
 • Anna Danilczuk – sekretarz
 • Anna Kwiatkowska – Stankiewicz - członek

Komisja rewizyjna:

 • Agnieszka Jałowicka – przewodnicząca
 • Łukasz Steć - członek
 • Joanna Nowicka - członek

Cele stowarzyszenia:

 • uaktualnienie i uaktywnienie więzi między absolwentami oraz między absolwentami a nauczycielami, promocja historii i osiągnięć szkoły, 
 • pobudzenie świadomości wśród społeczności absolwentów na rzecz pomocy szkole oraz pomocy materialnej zdolnym i wyróżniającym się uczniom szkoły i studentom będącym absolwentami szkoły, 
 • wspieranie władz szkoły oraz innych osób i instytucji podejmujących działania na rzecz rozwoju szkoły.

Źródło: http://zapomnianadolina.pl/strona/index.php/archiwum-wydarzen/wydarzenia-2020/571-walne-zebranie-stowarzyszenia-przyjaciol-lo


Więcej o Stowarzyszeniu >>