Projekt pn. „Czysta energia w Gminie Grabowiec"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (fragment SIWZ)

4.1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Grabowiec,która jest realizowana w ramach projektu „Czysta energia w Gminie Grabowiec".

4.2.   Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert 
częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej:

4.2.1. część 1 zamówienia - „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie 
Gminy Grabowiec", obejmująca:

1)    dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację 
techniczną 83 zestawów instalacji fotowoltaicznych,

2)    dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV,

3)    dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2020 roku modułów PV,

4)    dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku falowników/ 
inwerterów DC/AC,

5)    wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne, zlokalizowane będą poza budynkiem, w którym znajdowała się będzie 
rozdzielnia główna w odległości do 25 metrów w linii prostej,

6)    ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz 
przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej

7)    montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem 
uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm),

8)    wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik 
bezpiecznikowy DC)

9)    wyposażenie rozdzielnicy AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik 
przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy)

10)  wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,

11)  uruchomienie układu i regulacje,

12)  pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,

13)  konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią internet użytkownika (w 
przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu   zlokalizowania   falownika 
  koszty   doprowadzenia   zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego braku 
sieci internetowej u Użytkownika wymogiem jest wyposażenie Użytkownika w moduł 
pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią internet.) oraz zintegrowanie z jednym 
systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli 
pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na 
urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie i OS oraz Android, urządzenia 
monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, 
na którym zamierzone dane zostaną zapisane,

14)  szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania 
instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania,

15)  wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,

16)  wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia 
urządzeń,17)  uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu.

18)  inne elementy ujęte w załączniku nr 1.1 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym 
załącznik Nr 2.1 do SWZ.4.2.2.    część  2  zamówienia  - „Dostawa  i  montaż  instalacji  kolektorów słonecznych na terenie Gminy Grabowiec", obejmująca:

1)    dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 96 zestawów instalacji kolektorów słonecznych,

2)    montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i 
zestawów przyłączeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, należy 
zastosować optymalny kąt pochylenia kolektorów, niezmienny dla ekspozycji kolektora w 
ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30° do 60° oraz ustawienie 
kolektorów możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego 
kierunku w zakresie od -45° do +45°,3)    w celu minimalizacji ryzyka uszkodzeń kolektorów podczas transportu na dach, należy zastosować transport za pomocą dźwigu lub systemowych drabin z elektryczną wciągarką,

4)    demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od 
istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela 
obiektu),

5)    montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

6)    montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem 
c.w.u.,

7)    montaż grupy pompowej,

8)    montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych, zbiorniku oraz na kotle

9)    podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

10)  przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji 
solarnej,

11)  napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz 
ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

12)  wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji 
(tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie 
przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone 
były roboty budowlane,

13)  zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,14)  podłączenie górnej wężownicy zasobnika z drugim źródłem ciepła (istniejący kocioł na paliwo stałe) wraz z kompletną grupą pompową, należy podłączyć ją do sterownika solarnego i zaprogramować jej działanie we współpracy z kotłem,

15)  wykonawca ma obowiązek przeszkolić użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno- Ruchową, instrukcję obsługi napisaną językiem nietechnicznym oraz ogólny schemat instalacji.16)  inne elementy ujęte w załączniku nr 1.2 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym 
załącznik Nr 2.2 do SWZ.4.2.3. część 3 zamówienia - „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Grabowiec", obejmująca:

1)   dostawę   i   montaż   w   oparciu   o   posiadaną   przez   Zamawiającego dokumentację techniczną 19 sztuk kotłów na biomasę, 2)    wykonanie montażu czopucha do komina,3)    zamontowanie zabezpieczeń instalacji,4)    wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,5)    wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,6)    wykonanie montażu pomp obiegowych,7)    wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,8)    wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,9)    odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,10)  przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,11)  inne elementy ujęte w załączniku nr 1.3 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.3 do SWZ.4.3. (...)  

Żródło: https://grabowiec.ezamawiajacy.pl/pn/grabowiec/demand/notice/public/30238/details