Budżet Gminy Grabowiec na rok 2015 uchwalony.

Dochody.

                Ogółem na 2015 rok zaplanowano około 10,6 mln złotych dochodów do budżetu gminy, w tym:  

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie  -  1,2 mln zł, tj. 11,3 % dochodów i subwencja oświatowa (w tym na wychowanie przedszkolne) – 3,6 mln zł, tj. 34,2 % dochodów.

Łącznie dotacja i subwencja to 4,8 mln zł,  tj. 48,5 % planowanych dochodów na rok 2015.

 Pozostałe dochody planuje się uzyskać z następujących działów:

-          rolnictwo i łowiectwo -  około 0,7 %,

-          zaopatrzenie w ciepło i wodę – 3,6 %

-          gospodarka mieszkaniowa – 1,3 %

-          administracja publiczna – 0,7 %

-          dochody od osób prawnych i fizycznych (podatki i opłaty) – 2, 6 mln zł, tj.  24,5 %, w tym planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie około 1,3 mln zł, tj. 12,5 %,

-          oświata i wychowanie – 1,3 %,

-          gospodarka komunalna (gospodarka odpadami) – 270 tys. zł, tj. 2,5 %.

 

W dochodach zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 800 tys. zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej: pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3238L Grabowiec Góra- Rogów Miączyn na odcinku Grabowiec Góra – Świdniki. Planowanego remontu drogi jednak nie będzie… decydenci uznali, że na tym odcinku drogi, nawierzchnia jest dobra i tak już od co najmniej dziesięciu lat.

 

Wydatki.

                Planowane wydatki na 2015 rok ogółem wyniosą około 11 mln zł, zatem deficyt to około 400 tys. złotych  (ma być pokryty z kredytów bankowych).

Ogólnie rzecz biorąc w wydatkach bieżących, wynagrodzenia i koszty od nich naliczane wyniosą około 5,3 mln zł, czyli 52,6 % kwoty wydatków. Kolejne planowane wydatki to:

-          realizacja zadań statutowych, kwota około 2,6 mln zł, czyli 25,9 %,

-          dotacje gminy na zadania bieżące,  około 4,7 %,

-          świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą około 16 %

-          obsługa zadłużenia to kwota 5860 zł, tj. 0,6 % ogółu wydatków.

 

Wydatki w poszczególnych działach:

 • Ciepło i woda (utrzymanie ciepłowni i dwóch wodociągów) – kwota 390 tys. zł, tj. 3,8 %.
 • Gospodarka mieszkaniowa, wydatki około 30 tys. zł, tj. 0,3 %.
 • Usługi około 0,4 %.
 • Administracja publiczna, wydatki około 1,4 mln, tj. 12,6 %, w tej kwocie mieszczą się koszty utrzymania rady gminy,  około 40 tys. zł, tj.  około 0,4 %,
 • Utrzymanie urzędu gminy stanowi około 9,5 % ogółu wydatków.
 • Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa (w tym straże pożarne), około 1,9 %,
 • Oświata i wychowanie, planowane wydatki wyniosą około 4,4 mln zł, tj. około 40 % ogółu wydatków, w tym:

-     szkoła podstawowa – 19,1 %,

-    przedszkola – 2,2 %,

-    gimnazjum – 8,6 %,

-    dowożenie – 2,8 %,

 -   liceum – 3,4 %,

-    szkoła zawodowa – 0,9 %.

 

 • Ochrona zdrowia, kwota około 23 tys. zł, tj. 0,2 %,
 • Pomoc społeczna, kwota około 2mln 16 tys. zł., tj. 18,3 %  ogółu wydatków, w tej kwocie środki własne gminy wyniosą około 864 tys. zł;

-     zasiłki, świadczenia pielęgnacyjne i zapomogi, będą kosztowały łącznie  około 1,1 mln zł, tj. około 10 % ogólnych wydatków gminy,

-     utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koszt około 335,5 tys. zł, czyli około 3 % wydatków gminy.

 • Edukacja, opieka i wychowanie, kwota około 506 tys. zł, tj. 4,5 %, w tym utrzymanie świetlicy szkolnej około 412 tys. zł.
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota około 406 tys. zł, tj. 3,6 %, w tym gospodarka odpadami - 278 tys. zł, tj. 2,5 %.
 • Kultura, kwota około 429 tys. zł, tj. 3,9 % ogółu wydatków gminy, w tym:

-     GOK – 293 tys. zł, tj. 2,7 %,

-     biblioteka – 115 tys. zł, tj. 1,2 %.

Na zadania inwestycyjne w budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę około 80 tys. zł, tj. 0,7 %.

 

Zdecydowałem się podzielić z Państwem moją analizą budżetu gminy Grabowiec, którą przygotowałem na swój użytek jako radny, aby lepiej zrozumieć i zapamiętać poszczególne składniki budżetu podane w kwotach.

Projekt  budżetu przygotowany przez skarbnika gminy, był omawiany na Komisjach Rady a następnie przyjęty na sesji  Rady w dniu 30 grudnia 2014 roku.  

Zapewne już wkrótce cały budżet będzie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grabowiec.

Wójt Waldemar Greniuk zapoznał radnych i sołtysów z wnioskami jakie zgłosił na piśmie Marek G. (wójt nie ujawnił nazwiska wnioskodawcy) a mianowicie (cytuję z pamięci):

- Zbudować oddzielny nagrobek na cmentarzu wojennym w Grabowcu w miejscu gdzie złożono  szczątki partyzanta, które ekshumowano z grobu w parku podworskim w Szystowicach.

- Usunąć z pomnika "Żołnierzy Września 1939 roku" w Grabowcu Górze, tablicę upamiętniającą "Katastrofę smoleńską".


Tak to wygląda. Pod tablicą z nazwiskami pomordowanych, rannych polskich żołnierzy, widnieje tablica informująca o tzw" Katastrofie smoleńskiej" . Także uważam, że niefortunnie została umieszczona na Pomniku, który ma już swoją intencję.

Tadeusz Halicki