Nawigacja
Danuta Kowałko - Zamojskie cmentarze. BEREŚĆ

 

Cmentarz w Bereściu  - przy drodze z Grabowca do Hrubieszowa. Działka nr 104 - Powiększ >>
Zdjęcie ze strony:  geoportal.gov.pl

 


 

BEREŚĆ


Cmentarz prawosławny, d. grekokatołicki, nieczynny.

 
Położenie - przy drodze z Grabowca do Hrubieszowa, w .środku wsi, między zabudową, sąsiaduje z cmentarzem z I wojny światowej. Historia - erekcja cerkwi Bereściu nie jest znana. W 1863 r. była rekokatolieka cerkiew parafialna z filią w Zarcach. Około 1875 r. zamieniona została na prawosławną, la zaś funkcjonow: do k. II wojny światowej. Cmentarz grzebalny założono, prawdopodobnie, w XIX dla grekokatolików, po 1875 r. korzysta li z niego (akże prawosławni, do chwili wy ezenia nowego cmentarza na początku XX w. Ostatnie zachowane nagrobki pocf dzą z 1912 r. Układ - prostokąt o powierzchni 0,2 ha, bez podziału na kwatery Cmentarz nieznacznie wyniesiony ponad otaczający teren. Stan zachowania - cmentarzu zachowały się 4 kamienne nagrobki z lat 1879 - 1912. Są to prostopadlościenne postumenty z utrąconymi krzyżami. Nagrobki dekorowane wielostopniow mi gzymsami uskokowymi, trójkątnymi tympanonami. Inskrypcje nagrobne po nisk Drzewostan - wzdłuż granic: północnej, wschodniej i południowej KJSIUI szpale lipowe. Wewnątrz cmentarza zarośla z bzu czarnego. Ogrodzenie - brak.

 
BEREŚĆ


Cmentarz prawosławny, nieczynny.

  
Położenie - 200 m na północ od drogi z Grabowca do Hrubieszowa i starca cmentarza obrządku wschodniego, poza zabudową. Historia - cmentarz grzebali; założony został prawdopodobnie na początku XX w. dla parafii prawosławnej, jak kontynuacja cmentarza położonego we wsi. Użytkowany był do k. II wojny świnie wej. Ostatni pochówek pochodzi z 1944 r. Układ - czworobok o powierzchni 0,17 h: bez podziału na kwatery. Groby kierowane na wschód. Stan zachowania - na cmei tarzu zachowało się 6 kamiennych nagrobków z lal 1937 - 1944. Są to: krzyże n prostopadlościennych postumentach, obeliski, Stelle z krzyżami, a lakże grobowo murowane oraz kilka mogił ziemnych. Krzyże na nagrobkach łacińskie i prawoslaw IIP. Dekoracje w postaci wielostopniowych gzymsów uskokowych. Inskrypcje w języ ku niskim. Część mogił porządkowanych okazjonalnie. Drzewostan - na cmentara rosną: jesion, kasztanowiec oraz lipy pochodzące z odrostów korzeniowych, po^jyy ciętych drzewach. Teren zarośnięty krzewami jaśminowca, kaliny, śnieguliezki, ba lilaka i bylinami ozdobnymi. Ogrodzenie - brak.

 


 


BEREŚĆ

 
Cmentarz z 1 wojny światowej, nieczynny.

 
Położenie - przy drodze z Grabowca do Hrubieszowa, obok starego cmentarza obrządku wschodniego, między zabudową. Historia - cmentarz założony został praw dopodobnie po 1915 r., choć niewykluczone że dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Wtórnie wykorzystany pod pochówki w 1939 r. Układ prostokąt o powierzchni 0,1 ha. Prostopadle do drogi zlokalizowane są mogiły zbiorowe, między mimi indywidualne. W północnej części cmentarza wydzielona kwater; z mogiłami z 1939 r. Stan zachowali la - na cmentarzu znajdują się dwie mogiły zbiorowe i kilka, mało czytelnych mogił indywidualnych. Mogiły zbiorowe żołnierskie, zaś indywidualne, oficerskie. W wydzielonej kwaterze trzy mogiły z łl wojny światowej. Wyróżnione mogiły - na cmentarzu pochowani są żołnierze i oficerowie armii austriackiej oraz wg wykluczających się relacji policjanci polscy lub żołnierze Armii Czerwonej, polegli we wrześniu 1939 r. Drzewostan - wzdłuż południowej i wschodniej granicy cmentarza, a także na mogiłach rosną niewielkich rozmiarów lipy i dęby. Cały cmentarz zarośnięty przez krzewy bzu czarnego. Ogrodzenie - cmentarz otoczony jest walem ziemnym, kwatera z II wojny światowej wydzielona z reszty cmentarza płotkiem z metalowych przęseł. Rej. zab.: A/403 z 1987 r.

 

Powrót >>