GAZ ŁUPKOWY - PROTESTY MIESZKAŃCÓW POMORZA

STANOWISKO W SPRAWIE GAZU ŁUPKOWEGO

Stanowczo sprzeciwiamy się nieprzemyślanym działaniom w postaci poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych na terenie Pomorza. Uważamy, że obowiązujące zapisy prawne regulujące te działania stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i zagrażają interesom mieszkańców Pomorza.

Przed rozpoczęciem dyskusji na temat gazu łupkowego, jego poszukiwania oraz możliwości wydobywania, żądamy:

  1. Sporządzenia całościowej analizy zysków i strat przedsięwzięcia uwzględniające m.in. spadek wartości gruntów, straty przemysłu turystycznego, straty w produkcji rolnej, koszty likwidacji ekologicznych skutków inwestycji, koszty budowy/remontów infrastruktury wykorzystywanej w trakcie inwestycji. 
  2. Przeprowadzenia rzetelnej analizy wpływu wydobycia gazu na całokształt życia społeczno-gospodarczego danego regionu, w tym na: turystykę i rekreację, rolnictwo, bezrobocie, jakość życia mieszkańców, status materialny mieszkańców, środowisko naturalne. 
  3. Powstania przepisów prawa gwarantujących odpowiedni poziom odszkodowań za straty z wszelkiej działalności gospodarczej oraz za wywłaszczenia związane z procesem wydobywania węglowodorów.
  4. Powstania przepisów prawa gwarantujących rekompensaty z powodu utraty wartości nieruchomości, także działek rekreacyjnych, wynikającej  z prowadzonych poszukiwań oraz wydobycia węglowodorów.
  5. Likwidacji przepisów prawa uznających za cel publiczny komercyjną działalność firm zajmujących się poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobywaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą.
  6. Wstrzymania prac wiertniczych.

Spełnienie powyższych postulatów jest konieczne dla oszacowania ekonomicznego uzasadnienia poszukiwania i wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, jak również do zabezpieczenia podstawowych interesów mieszkańców Pomorza.

Nie zgadzamy się z założeniem, że interesem publicznym jest zysk koncernów gazowych, jak przyjęto w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze i projekcie Ustawy o korytarzach przesyłowych. Uważamy, że ustawy te, umożliwiające wywłaszczenia w trybie administracyjnym, naruszają konstytucyjną gwarancję własności oraz równości stron.

W wyniku nie do końca przemyślanej eksploatacji złóż gazu łupkowego może dojść do „zgodnej z prawem” degradacji środowiska, utraty miejsc wypoczynku oraz spadku wartości nieruchomości. Zanik ruchu turystycznego może doprowadzić do bankructwa osoby inwestujące w przemysł turystyczny i do wzrostu bezrobocia. Możliwość skażenia wód, gruntów, a co za tym idzie –  płodów rolnych będzie odstraszać konsumentów w kraju i za granicą od nabywania żywności wyprodukowanej na Pomorzu. Może to spowodować znaczne straty w rolnictwie.

Prawo sprzeczne z interesem społecznym jest nie do zaakceptowania w demokratycznym kraju.

Bez uchwalenia prawa szanującego obywateli oraz wykonania rzetelnych i kompletnych analiz wpływu poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego, prowadzenie uczciwej i rzeczowej dyskusji jest niemożliwe.

Mieszkańcy Pomorza


 

Raport do raportu,czyli rzecz o tzw. Raporcie z Łebienia, jak to wiercenia w łupkach są nieszkodliwe i bezpieczne. >> PLIK PDF