Nawigacja
SIEDEM WIEKÓW GRABOWCA - BIBLIOGRAFIA

 

SPIS TREŚCI:

- Tytułowa, Wstęp
Rozdziały:
 
- I Najdawniejszy Grabowiec (1268-1447)

- II Dzieje miasta na przełomie wieków (1447 –1650)
- III Grabowiec u schyłku dawnej Rzeczypospolitej
- IV Miasto rządowe w zaborze austriackim (1772-1809)
- V Miasto prywatne w Księstwie Warszawskim (1809-1814)
- VI Zamiana miasta Grabowca na osadę (1815-1918)
- VII Międzywojenne dzieje Grabowca (1918-1939)
- VIII (W latach II wojny i okupacji (1939-1944)
- IX Grabowiec w Polsce Ludowej (1944-1989)
- X Zakończenie

- Aneks - Komentarz wydawcy
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.I
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.II
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.III
- Kadencje burmistrzów grabowieckich (1643-1829)
- Mieszkańcy polegli w latach 1944-1946
- Bibliografia
- Spis ilustracji


BIBLIOGRAFIA

 Źródła rękopiśmienne

A r c łi i w u m Główne Akt D a w n \' c łi w Warszawie
Ai'cliiwum Skarbu Koronnego

Dział XIjVT. T,ustrac.ia starostwa grabowieckiego z 1662 roku, sygn.
125, Dział LVI, Lustracja starostw i królewszczyzn w powiecie grabowiec-kim w r. 1765, sygn, 13, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznycli
Opisanie miasta Wojsławic w 1820 r,, sygn, 2195,
Akta miasta Grabowca za lata 1811—1820, sygn, 3433; .,, 1820—1828. sygn, 3434; ,,. 1829—1840, sygn. 3435; ... 1841—1852, sygn. 3436; ... 1852—1865, sygn. 3437; ... 1858—1859 (licytacja na sprzedaż drzewa), sygn. 3438; „. 1847—1866 (Rachunkowość Kasy), sygn. 3439; ... 1840—1863 (Spór z dominium), sygn. 3440; .„ 1864—1866 (Spór z dziedzicem), sygn, 3441; ,,, 1844—1868 (Spór o propinacje), sygn, 3442; .,, 1852—1858 (o lasach miasta Grabowca), sygn, 3443a,
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie
Księgi miasta Grabowca, .sygn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U, 12, 13, 14,
15, 16, 17. Księgi grodzkie grabowieckie, sygn, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 126, 129, Księgi grodzkie horodelskie. sygn. 45, Rząd Gubernłałny Lubelski, Wydział Administracyjny
Akta specjalia (1829 r.) sygn. 402; ,,, (1827—1852), sygn, 403 Akta szczegółowe dotyczące Grabowca, kościoła, plebanii oraz cmen tarza, (1853 r.), sygn, 404; ,„ (1860 r,), sygn. 405; ,„ cerkwi, fundu szów i awulsów (1843 r,), sygn, 406; ,,. cerkwi, plebanii i cmenta rza (1845 r.), sygn. 407, Opis statystyczny miast powiatu hrubieszowskiego (1860 r.), sygn. 471. Akta dotyczące zaburzeń krajowych w 1863 r,, sygn, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, Akta osobowe
Józef Sebowicz, burmistrz miasta Grabowca 1862 r,, sygn, 1678,
Józef Sebowicz, ławnik i kasjer miasta Grabow-ca 1839—1861, sygn,

1679. Stefan Magnowski, burmistrz miasta Grabowca, sygn. 1342. Konstanty Sokolski, burmistrz miasta Grabowca, sygn. 1760. D„vrekcje Szkolne LubeLska, Siedlecka, Chełmska 1865—1915.
Po grabowiecliomu nac-alnomu uczyliszcze u906—1913), sygn, 989. Gimnazjum Wojewodzinie Lubelskie 1780—1866 .sygn. 382 (1836—1838).
Wojewódzkie A r c ii i w u m P a ń s t w > w e w Lublinie Oddział w K r a s n y m s t a \v i e
Akta gminy Grabowiec, sygn. 44, 61, 147.
Archiwum Diecezjalne w Lublinie
Akta Kurii Biskupiej Lubelskiej
Majątek parafii prawosławnej w Grabowcu, Rep, 61 IV b, nr 26.
Zbiory prywatne
Kontek Lucjan: Przesłanki do historii PPR i ZMW w Grabowcu. Kontek Lucjan: Rzemiosło, przemysł i handel Gminy Grabowiec w
latach 1942—1945. Zbiory Ireneusza Cabana
Kłembukowski B,; Powiat hrubieszowski w okresie okupacji hitle rowskiej 1939—1944. Zbiory Zofii Bieńkowskiej
Czachórski W.: Mój Dziennik 1879—1881. Wrocław Zbiory Bogusława Matwiej czuka
Brykalska M.: Relacja o działalności w Ruchu Oporu.

Kroniki
Kronika Gminy Grabowiec, Kronika Koła ZBoWiD w Grabowcu
Źródła drukowane
Długosz .1.: P.oczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego.
Warszawa 1961. s|«
Groicki B.: Porządek sądów i spraw miejskich praioa 'magdeburskie go. Przemyśl 1760.
Gwagnin A. z Werony: Z kroniki Sarmacji Europejskiej. Kraków 1578.

Jabłonowski A.: Polska XVI wieku pod względem statystycznym, T. XVIII, cz. 2. Warszawa 1903.
Matricularum Regni Poloniae Summaria. Wyd. T. Wierzbowski, T.


Źródła drukowane

1-5, 1447—1572. Warszawa 1905—1965. Traktat książąt liteicskich z Kazimierzem Wielkim. „Kwartalnik Historyczny'' 1890. wyd. A. C z u c z y ń s k i.
Prasa
„Kurier Lubelski'' „Nasza Wieś" „Sztandar Ludu" „Tygodnik Zamojski"
Opracowania
Baliński M., Lipiński T.: Starożytna Polska. T. 1-3. Warszawa 1866.
Caban I., JMańkowski Z.: Związek Walki Zbrojnej — Armia Kra jowa w Okręgu Lubelskim. 1939—1944. Lublin 1971.
Caban I., Machocki E.: Za władzę ludu. Lublin 1975.
Chlebowski B., Grabowiec [W:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. II. Warszawa 1881.
Ćwik W.: Spory o własność miast rządowych w Królestwie Polskim. „Czasopismo Prawo-Historyczne", R. X: 1958.
Ćwik W.: Uprawnienia administracyjno-sądowe starostów w miastecz kach Lubelszczyzny w drugiej połowie KYIII wieku. „Czasopismo Prawno-Historyczne", T. XV: 1963. z. 1.
Ćwik W.: Sprawa „usamoistnienia" miast w Królestwie Polskim przed 1864 r. Annales UMCS, Lublin, Sectio F, vol. XX 8, 1965.
Ćwik W.: Miasta królewskie Lubelszczyzny w drugiej połowie XVIII w. Lublin 1968.
Dobrzański J. Szkoła lubelska na tle austriackiej polityki szkolnej w Zachodniej Galicji 1795—1803. Lublin 1949.
Dobrzański J.: Z dziejów walki o szkołę elementarną w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX ivieku.
Dubiecki M.: Echa Powstania Styczniowego.
Eisenbacli. A., Fajnhaus D. Wein A.: Żydzi a Powstanie Stycz niowe. Materiały i dokumenty. Żydowski Instytut Historyczny, War szawa 1963.
Gloger Z.: Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków 1903.
Gloger Z. Encyklopedia Staropolska. 1972.

Golińska Z. D.: Miasta i cechy w dawnej Polsce. Warszawa 1906.

Gumowski M.: Pieczecie i herby województwa lubelskiego. Warszawa 1959.
Herbst S„ Zachwatowicz J.: Twierdza Zamość. Warszawa 1936. Horn M.; Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605—1633 na Ruś Czeriwoną. Wrocław 1964.
Horn M.: Zaludnień'e icojewództwa hAskiego w 1630 r. ..Roc/.n ki Dzie jów Społ. i Gosp''. T. XXI: 1959.
Horn M.: Rzemiosło 7niejskie województwa bełskiego w I połowie XVn wieku. Wrocław 1966.
Horn M.: Kryzys gospodarczy powiatowego miasteczka Grabowca w pierwszej poloicie XVn wieku i walka jego mieszkańców z admini stracją starościńską. „Biuletyn TRH" 1968, nr 1.
Hunicz A.: Szukali murów zamku — znaleźli grób sprzed 3 tysięcy lat. „Kurier Lubelski", nr 208. R. XV: 1971.
Jasienica P.: Polska Piastów, Warszawa i.964.
Jasienica P.: Polska Jagiellonów. Warszawa 1967.

Kaczmara M.: Dzieje parafii Graboiuiec. Lublin 1968.

Kaczmarczyk Z., L e ś n i o d o r s k i B.: Historia Państwa i Prawa Polskiego od polowy XV wieku do roku 1795. Warszawa 1957.
Katalog zabytków sztuki w Polsce, powiat hrubieszowski.

Kersten A.: Z badań nad Konfederacją Tyszowiecką „Rocznik Lubclslci" T. I: 1958,
Kołodziejczyk R.: Zamiana miast na osady w Królestwie Polskim. Kwartalnik Historyczny, R. LXVIII: 1961, nr 1.
Korzon T.: Wew7iętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764— 1794. W,yd. II. 1897.
Koskowski B.: Powiat lirubieszowski. „Przegląd Tygodniowy ż,\cia społecznego, literatury i sztuk pięknych", 1892.
Kowaliszyn S.: W sprawie osady przedhistorycznej i tzw. wałów, znajdujących się w okolicy między wsiami Skibice i Gliniska w po wiecie hrubieszowskim. W: Wiadomości Archeologiczne. Warszawa 192i.
Kuczyński S. M.: Studia z dziejów Europy Wschodniej A—XV/I w.

Warszawa 1965
Kurkiewicz W., Tatomir A., Ż u r a w s li i W.: Ty-ilitc lat dziejów Polski. 1967.
Kutrzeba S.: Historia ustroju Polski. Korona. Warszawa.

Kutrzeba S.: Dawne prawo sądowe w zarysie. Lwów 1927. Wai'szawa 1965.
Lewandowski J.: Powiat hrubieszowski w okresie I wojny. „Biu letyn TRH", 1979, nr 4.
Likowski E.: Dzieje Kościoła Unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku. Warszawa 1906.

Longinów A.: Czerwieiiskije goroda. Warszawa 1885.
Ł o m n i c Is; i A.: Symbol zielonej rózgi w wiejskim pratvie polskim [Pa-miętnilc trzydziestolecia pracy naul^owej prof. dr Przemysława Dąb-kowskiegoj. Lwów 1903.
Ł o w m i a ń s lv i H.: Problematyka historyczna Grodów Czerwieńskie)! v: związku z planem zespołowych hadań polsko-radzieckie}}. ..Kwar talnik Historyczny" 195-3, nr 1.
M a z u r k i e w i c 7 J.: Jurydyki lubelskie. Wrocław 1956.

Opracowania

Mazurkiewicz J., Ćwik W.: Własność w miastach prywatnych Lu belszczyzny doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego 1809—1866. Annales UMCS, Sec. G, vol. 4, Lublin 1957.
Mazurkiewicz J.: O małych miastach Lubelszczyzny. ..Kalendarz Lubelski" 1962.
M e c h e r z y ń .s k i K.: O magistrach miast polskich, Kraków 1985.
IM y ś 1 i ń s k i K,: Lubelszczyzna w średniowieczu. \w:\ Lubchizczyzna w Tysiącleciu. Lublin 1963.
Myśliński K.: Wójt dziedziczny i rada miejska w Lublinie 1317— —1504. Lublin 1962.
N i e s i e c k i K.: Korona Polska. Lwów 1728—1743.

Opas T.: Miasta szlacheckie icojewództwa lubelskiego w XVIII wieku. Lublin 1966.
Paszkiewicz H.: Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. 1925.

Peter .1.: Szkice z przeszłości miasta kresowego. Zamość 1946.
P t a .ś n i k J.: Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. Warszawa 1949.
Reymont W.: Z ziemi chełmskiej |W:] Sanktuarium Maryjne na Gór ce Chełmskiej w oprać. ks. K. B o w n i k a.
R u 11: o w s k i J.: Historia Gospodarcza Polski. Poznań 1947.

S a d a ,i H.: Ze studiów nad szkolnictwem w powiecie hrubieszowskim. „Biuletyn THR", 1979, z. 3.
Sadownik J.: Przyjęcie do prawa miejskiego w Lublinie. 1938.

Sobieszczański M. F.: Grabowiec |W:1 Encyklopedia Powszechna. Warszawa 1862.
Stamirski H.: Powiat grabowiecki w 1474 r. Nowy Sącz 1968.

Stańko wa M.: Z dziejów powiatu grabowieckiego, ,.Biuletyn TRH", 1970, nr 1.
Supryn M.: Informacja o badaniach archeologicznych na stanowisku „Góra Zamkowa" w Graboiccu powiat Hrubieszów. ,,Biuletyn TRH" 1972, nr 10.
Ślusarski Z.: Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w miejscowości Skomorochy Małe, powiat hrubieszowski. ,,Wiadomości Archeologicz ne", T. 12: 1956, z. 1.
Warchoł S.: Nazwy miast Lubelszczyzny. Lublin 1964.
Wiercieński H.: Opis statystyczny guberni lubelskiej, (b.m.w.) 1901.
Wilk M.; Stosunek szlachty województwa lubelskiego do Powstania Sty czniowego. .,Biuletyn TRH" 1965, z. 3-4.
Willa u me J.: Wieś lubelska przed uiclaszczeniem. Lublin 1964.

Wimmer J.: Wojsko Rzeczpospolitej iv dobie Wojny Północnej 1700— —1719. Warszawa 1956.

W r o b e ! - L i p o w a K.: Kultura materialna miast królewsliich woje wództwa bełskiego w XVIII icieku. Lublin. Biblioteka UMCS, Pr. 634.
Zieliński S.: Bitwy i potyczki 1863—1864. Rapperswill 1913.

Ziemowit. [W:] Encyklopedia llustroicana Trzaski, Eice.ta i Michal skiego, t. V. Warszawa 1928.